Narada kadry kierowniczej

Narada kadry kierowniczej

W dniach 22 - 23 marca 2018 roku w Dobczycach odbyła się narada kierownictwa małopolskiej Policji, w której uczestniczyli  komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego. Narada miała na celu podsumowanie działań małopolskiej Policji na różnych płaszczyznach oraz wymianę doświadczeń, a także  zapoznanie się z nowymi przepisami i procedurami.

Naradę szkoleniową rozpoczął nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie omawiając bieżące sprawy, dot. m.in. sytuacji kadrowej (struktury etatowej, absencji), dyscypliny służbowej, postępowań administracyjnych, płac.

Następnie mł. insp. Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego przytoczyła wyniki badań opinii publicznej i oceny działań Policji. Omówiła koncepcję wdrażania wybranych rekomendacji w zakresie optymalizacji działań na rzecz kształtowania systemu wartości i profesjonalizacji postaw zawodowych raz podnoszenia bezpieczeństwa prawnego i osobistego policjantów. Następnie przedstawiła  plan przedsięwzięć na 100-lecie Policji i inne kwestie organizacyjne.

Naczelnik zarządu w Krakowie BSWP mł. insp. Paweł Bednarz omówił zmiany wynikające  z  ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego, uprawnienia inspektorów BNW, nową strukturę BSWP (nowy organ: Komendant BSWP), uprawnienia f-szy BSWP.

Gościem odprawy był nadkom. Piotr Janik Dyrektor Biura Kryminalnego KGP, który poruszył tematykę poszukiwania osób ukrywających się przed organami ściągania i osób zaginionych. Dyrektor pochwalił małopolskich policjantów za bardzo dobre wyniki w tym zakresie, współpracę z KGP, funkcjonowanie Zespołu Poszukiwań Celowych. Podziękował za zaangażowanie i właściwy nadzór. Omawiając problematykę związaną z przestępczością pseudokibiców podziękował za wykrycie sprawców zabójstwa, do jakiego doszło pod koniec stycznia w Krakowie.

Kolejnym gościem był Prokurator Okręgowy Rafał Babiński, który nawiązał do prowadzonych spraw dot. zorganizowanych grup przestępczych. Pozytywnie ocenił pracę wykrywczą małopolskiej policji, w tym także w zakresie zabezpieczeń mienia. Podziękował za pracę przy śledztwie dotyczącym uprowadzania 10-latka, co skutkowało rozwiązaniem także innych spraw oraz podał przykład wspólnej realizacji z zakresu cyberprzestępczości. W imieniu swoim i podległych prokuratorów podziękował za współpracę.
Ten blok tematyczny zakończył pierwszy dzień spotkania.

Kolejny dzień narady rozpoczęło wystąpienie Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł. insp. Piotra Kuleszy, który zwrócił uwagę na aspekty związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Następnie mł. insp. Jerzy Krawczyk Naczelnik Wydziału Konwojowego zwrócił uwagę na zmiany w przepisach dotyczących konwojów i doprowadzeń. Po jego wystąpieniu głos zabrał Naczelnik WRD mł. insp. Maciej Rymar, który poruszył kwestie związane z działaniami na rezcz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Robert Strzelecki omówił pracę pionu kryminalnego omawiając wyniki analizy w zakresie przestępstw nie alimentacji, skuteczności zwalczania cyberprzestępstw, przestępstw gospodarczych, prowadzenia poszukiwań. Odniósł się także do kwestii związanych z zabezpieczeniem śladów na miejscach zdarzeń, funkcjonowaniem bazy DNA, AFIS, oraz dynamiki wszczęć postępowań przygotowawczych.

Mł. insp. Bogdan Litra Zastępca Komendanta nadzorujący pracę pionu logistyki  omówił bieżące plany inwestycyjne (budowa i remont jednostek policji), projekt „Nowoczesna Policja dla Małopolski” oraz kwestie zaopatrzenia w nowy wzór umundurowani ćwiczebnego.

Naczelnik Wydziału Transportu mł. insp. Andrzej Malaca przedstawił założenia dot. gospodarki transportowej, weryfikacji norm należności w tym względzie.  Po czym Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Krakowie nadkom. Bożena Ulman i przedstawiła projekt szkolenia mającego na celu kształtowanie kompetencji dla kadry kierowniczej. 

Na zakończenie  narady głos zabierali uczestnicy, w tym przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego kom. Grzegorz Gubała.

Podsumowując spotkanie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta nawiązał do poruszonych tematów. Poruszył także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego, Funduszu Wsparcia Policji, wizerunku i przekazów medialnych.