ZP.85.2019

Nr referencyjny: 
ZP.85.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-11-06 12:00
Przedmiot zamówienia: 
KP w Wojniczu – budowa obiektu
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa na działce 515/2 w m. Wojnicz, gm. Wojnicz: 1) budynku administracyjno - biurowego siedziby komisariatu Policji wraz z: a) instalacjami wewnętrznymi (wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi, teletechnicznymi, telefonii IP, gazowymi, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), b) zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej; kanalizacji deszczowej i separatora koalescencyjnego; wodociągowej z hydrantem; elektrycznymi; teletechnicznymi poprzez projektowane studnie teletechniczne; c) miejscami postojowymi dla samochodów osobowych; ciągiem pieszo-jezdnym; oświetleniem zewnętrznym, pylonem informacyjnym z logo; d) trzema masztami flagowymi; masztem antenowym radiokomunikacyjnym; e) przyłączem kanalizacyjnym do istniejącej sieci; f) przebudową sieci energetycznej; gazowej; telekomunikacyjnej; Powierzchnia zabudowy: 226,29m2, powierzchnia użytkowa: 352,52 m2, kubatura: 1797,33m3. 2) budynku garażowego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną z odcinkiem zewnętrznym z budynku administracyjno-biurowego; powierzchnia zabudowy: 103,85m2, powierzchnia użytkowa: 84.64m2, kubatura 423,00m3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ. 3. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. 4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych. 7. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy. 8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 9. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu

Załączniki: 
20-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
27-09-2019
07-10-2019
07-10-2019
15-10-2019
15-10-2019
18-10-2019
18-10-2019
18-10-2019
22-10-2019
22-10-2019
28-10-2019
28-10-2019
28-10-2019
30-10-2019
31-10-2019
Słownik CPV: