„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko” akcja profilaktyczno - edukacyjna

„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”  akcja profilaktyczno - edukacyjna

W poniedziałek 18 lipca br. małopolscy policjanci ruchu drogowego realizowali wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz PKP Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. działania profilaktyczno – edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”. Jej celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w rejonach przejazdów kolejowych.

Akcja prowadzona była na przejeździe kolejowym w podkrakowskich Balicach. Szczególna uwaga zwracana była na kierujących, którzy wjeżdżają na przejazd, a ze względu na duże natężenie ruchu nie są w stanie go opuścić oraz gdy wjeżdżają na przejazd podczas opuszczania zapór lub gdy nie zostaną one jeszcze do końca podniesione. Podczas parogodzinnych działań funkcjonariusze ujawnili blisko 20 tego typu wykroczeń. Ponadto przekazywali uczestnikom ruchu drogowego ulotki przestrzegające przed niebezpiecznym zachowaniem w rejonach przejazdów kolejowych.

Dodatkowo o konieczności zachowania ostrożności przed przejazdem kolejowym informuje kierujących niekonwencjonalna tablica, która została opracowana przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, wspólnie z zarządcą drogi - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Tego typu działania kontrolne będą nasilane w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, a co za tym idzie zwiększonym natężeniem ruchu. Stwarzanie takich niebezpiecznych zachowań przez kierujących na przejeździe kolejowym, może utrudnić kursowanie kolei na trasie Kraków - lotnisko Balice, a tym samym utrudnić dotarcie pielgrzymów na uroczystości.

Przypominamy, że:

Zasady zachowania się na przejazdach kolejowych i w ich pobliżu określone zostały w art. 28 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu oraz przejeżdżając przez przejazd kolejowy jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjazdem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, szczególnie  w sytuacji, gdy występuje zmniejszona przejrzystość powietrza.

Przepisy zabraniają kierującemu pojazdem:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Przepisy rozporządzenia MSWiA w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowią, że sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały. W sytuacji, gdy sygnał ten przestanie być nadawany, a podnoszenie zapór nie zostało jeszcze zakończone kierujący pojazdem zgodnie z przepisami nie ma prawa wjazdu na przejazd.