Małopolska Policja zadba o bezpieczny przebieg 41 Sesji Komitetu Światowego dziedzictwa UNESCO

Małopolska Policja zadba o bezpieczny przebieg 41 Sesji Komitetu Światowego  dziedzictwa UNESCO

W dniach 2 do 12 lipca 2017 r. w Krakowie zaplanowana została 41 sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia oraz przewidywana liczba około 3 tys. uczestników reprezentujących ponad 180 państw, nakłada na małopolską Policję konieczność podjęcia wzmożonych działań w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w trakcie obrad. Ponieważ  w tych dniach w samym  Krakowie jak i regionie  będą odbywać się również  różnego rodzaju  eventy i imprezy towarzyszące Sesji, małopolska Policja musi zadbać o bezpieczeństwo uczestników  wszystkich tych imprez, jak również mieszkańców Krakowa i odwiedzających nasze miasto turystów.

Tak poważne przedsięwzięcie jakim jest zabezpieczenie mającej odbyć się w Krakowie międzynarodowej sesji UNESCO, poprzedził  szereg działań planistyczno – organizacyjnych, które zaczęto wdrażać już pół roku temu. Wówczas rozpoczął pracę międzyresortowy zespół odpowiedzialny za przygotowanie zabezpieczenia sesji. W dniu 28 czerwca 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb i podmiotów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Reprezentowane było m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Ochrony Rządu, Prokuratura Krajowa i Okręgowa, Państwowa Straż Pożarna, Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Straż Ochrony Kolei, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Krakowskie Biuro Festiwalowe, firmy wykonawcze i  agencje ochrony. 

Na wstępie, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak podziękował uczestnikom za przybycie. Omówił policyjne działania mające na celu zapewnienie porządku publicznego w tym czasie, które będą prowadzone w formie operacji policyjnej, opisując m.in. działania prowadzone na ternie Krakowa. Kolejno głos zabrali także przedstawiciele innych służb i podmiotów obecnych na spotkaniu informując o swej gotowości lub też wskazując na ewentualne kwestie wymagające uzgodnienia.

W realizację  policyjnych zadań zaangażowani będą zarówno małopolscy policjanci pionów prewencji, w tym ruchu drogowego, wydziałów operacyjnych jak i policyjni antyterroryści.  Do wsparcia działań policyjnych zaangażowana zostanie m.in. Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Miejska oraz inne instytucje.  W trakcie trwania Sesji w miejscach największego natężenia ruchu pieszego w centrum Krakowa z uwzględnieniem przede wszystkim miejsc i programu pobytu uczestników 41 Sesji zorganizowane zostaną mobilne punkty selektywnej kontroli bezpieczeństwa. Zadaniem policjantów będzie dokonywanie wybiórczej kontroli osobistej i przenoszonego bagażu  m.in. za pomocą urządzeń mobilnych do prześwietlania zawartości bagaży, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz psów wyszkolonych na wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych. W selektywnych punktach kontroli policjantów wspierać będą funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej obsługujący mobilne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania bagaży.  Oprócz stałych miejsc kontroli bezpieczeństwa, policjanci za pomocą ręcznych detektorów m.in. do wykrywania metalu będą poddawać wytypowane osoby wyrywkowym sprawdzeniom bagażu czy kontrolom osobistym. W służbie  obecne będą także wzmocnione patrole w kamizelkach kuloodpornych, z hełmami kuloodpornymi i z bronią maszynową.

W miejscach większych skupisk ludzkich jak również miejscach, w których odbywać będą się wszelkiego rodzaju spotkania, eventy czy wydarzenia towarzyszące Sesji, oprócz patroli prewencyjnych do służby zostaną skierowani policjanci służb kryminalnych. Funkcjonariusze  będą koncentrować uwagę  na rozpoznanie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W tych dniach, policjanci ruchu drogowego będą realizować zadania związane z płynnym i bezpiecznym  przejazdem kolumn specjalnych na terenie województwa  małopolskiego. Z uwagi na zmianę organizacji ruchu w pewnych punktach Krakowa jak również  na czasowe zamknięcie niektórych ulic czy tras policjanci ruchu drogowego będą wspomagać kierowców w bezpiecznym i bezkolizyjnym korzystaniu z dróg. W związku z organizowaną sesją na obszarze miasta planowane są zmiany organizacji ruchu. Zmiany zostaną wprowadzone z dniem 2 lipca i obowiązywać będą do 12 lipca 2017 roku.
Podczas konferencji, która odbywać się będzie w Centrum Kongresowym ICE, zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Monte Cassino na jezdni od skrzyżowania z ulicą Kapelanka do Ronda Grunwaldzkiego. Ograniczenie dotyczy pojazdów powyżej 12 ton DMC jak również pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Wprowadzone ograniczenie dotyczy również jezdni Ronda Grunwaldzkiego przy Centrum Kongresowym ICE Grunwaldzkiego, w kierunku Ronda Matecznego. Ponadto ciąg pieszo rowerowy na ulicy Monte Cassino pomiędzy ulicą Bułhaka, a Rondem Grunwaldzkim zostanie zamknięty. W rejonie ICE, zamknięte dla ruchu zostaną również: ulica Bułhaka, Twardowskiego od skrzyżowania z ulicą Mieszczańską, Barska.
Ponadto w dniu 2 lipca 2017 roku, w związku z uroczystym otwarciem Sesji, mogą występować utrudnienia w ruchu, w rejonie Wawelu.
11 lipca 2017 roku, konferencja będzie odbywać się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i w związku z powyższym ulica św. Wawrzyńca oraz ulica Gazowa, w rejonie Muzeum, będzie zamknięta dla ruchu.

Należy także zwrócić uwagę na zmiany w obowiązujących przepisach porządkowych.
Wojewoda małopolski rozporządzeniem porządkowym wprowadził  czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie Krakowa. https://bip.malopolska.pl/muw,a,1333294,obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-z-dnia-20-czerwca-2017-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadom.html
Na okres od 1 do 13 lipca 2017 r. Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji na  mocy rozporządzenia (Dz. U. Poz 1280) wprowadziło  zakaz noszenia broni palnej i przemieszczania się z nią w stanie rozładowanym na terenie województwa małopolskiego.

Apelujmy  o przestrzeganie  przepisów prawa, stosowanie się do poleceń policjantów i służb porządkowych.   Prosimy o wyrozumiałość w związku utrudnieniami w ruchu drogowym czy ewentualnymi niedogodnościami zwianymi z kontrolami pojazdów i kontrolami osobistymi. Prosimy o zwracanie uwagi na  pozostawione bez opieki torby, bagaże oraz inne przedmioty mogące zawierać niebezpieczne materiały. Zgłoszenia na ten temat jak również zgłoszenia na temat  osób, których zachowanie  może wskazywać na różnego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa prosimy zgłaszać  na telefon 997.