Międzynarodowe szkolenie dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości gospodarczej

Międzynarodowe szkolenie dotyczące zapobiegania  i przeciwdziałania przestępczości gospodarczej

Międzynarodowe szkolenie w ramach projektu pt. „Walka z korupcją oraz z przestępczością ekonomiczną jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacjispołeczeństwa obywatelskiego”.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w ramach projektu pt. „Walka z korupcją oraz  z przestępczością ekonomiczną, jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej  i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, realizowanego z Polskiej Pomocy Rozwojowej 2017, zorganizowała w dniach od 9 - 12 października br. na terenie województwa małopolskiego czterodniowe, międzynarodowe szkolenie z udziałem funkcjonariuszy Głównego Zarządu Narodowej Policji Ukrainy Obwodu Ivano – Frankowskiego, zajmujących się tematyką zapobiegania  i przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.

Funkcjonariusze ukraińscy  wielokrotnie wcześniej uczestniczyli wspólnie z KWP w Krakowie w realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Dlatego zaangażowanie tej instytucji w realizację projektu było swego rodzaju formą pogłębienia wcześniej nawiązanej współpracy, a także okazją do wymiany wzajemnych praktyk oraz doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Niebagatelna rolę w pomyśle wspólnego szkolenia  z policjantami ukraińskimi ma również skala zjawiska, jakim są przestępstwa gospodarcze związane z przemytem towarów akcyzowych oraz pozostałym przemytem transgranicznym jak i procedery prania brudnych pieniędzy, które ciągle się nasilają na pograniczu polsko - ukraińskim.

Celem bezpośrednim organizowanego szkolenia była ochrona legalnego obrotu gospodarczego poprzez wypracowanie wspólnych metod i działań zmierzających do wzmocnienia ochrony interesów ekonomicznych Ukrainy i Polski, a także określenia kierunków dalszej współpracy.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza cześć szkolenia obejmowała zagadnienia związane z przemytem towarów akcyzowych oraz pozostałym przemytem transgranicznym. Druga dotyczyła form zwalczania procederów prania brudnych pieniędzy. Swoją wiedzą w zakresie tej tematyki z zaproszonymi gośćmi podzielili się funkcjonariusze małopolskiej Policji oraz CBŚP, którzy pełnili rolę ekspertów w projekcie. Byli to funkcjonariusze z takich wydziałów jak: Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie, Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Krakowie, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, mający wieloletnie doświadczenie w zapobieganiu i przeciwdziałaniu przestępstwom ekonomicznym.

W ramach międzynarodowego szkolenia zostały zorganizowane zajęcia zarówno teoretyczne jak i  warsztaty praktyczne przeprowadzane na poligonie.

W trakcie szkolenia zostały wygłoszone referaty nt.:

-   walki z przestępczością gospodarczą w garnizonie małopolskim oraz zagadnienia formalno-prawne dotyczące zwalczania przestępczości gospodarczej, w oparciu o wyniki pracy pionu do walki z przestępczością gospodarczą w garnizonie małopolskim,

-   taktyk i technik rozpoznawania oraz ujawniania zjawiska przemytu towarów akcyzowych oraz formy współpracy z Krajową Agencja Skarbową w zakresie zwalczania przestępstw oraz wykroczeń skarbowych,

-   przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w obrocie gospodarczym  z partnerami z poza Unii Europejskiej a obrót wewnątrzwspólnotowy,

-   międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy a przesyłania środków płatniczych pochodzących z przestępstwa poprzez Western Union.

Podczas warsztatów na poligonie zostały zaprezentowane metody ujawniania przestępstw ekonomicznych przy użyciu  psa służbowego do wykrywania tytoniu oraz mobilnego urządzenia do prześwietlania bagaży i  mobilnego stanowiska obserwacyjnego. W trakcie  warsztatów użyto także drona, jako narzędzia niezbędnego do ujawniania tego typu przestępstw, będącego własnością KWP  w Krakowie. Do przeprowadzania w/w warsztatów zostały wykorzystane dotychczas zabezpieczone materiały dowodowe (wypożyczone za zgodą prokuratury stanowiące dowód rzeczowy) w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych przez KWP Kraków.

Tego typu wspólne  szkolenia wpłyną na dalszą współpracę Policji polskiej z Policją ukraińską w zakresie przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym oraz wypracowania wspólnych metod/narzędzi stosowanych do zwalczania przestępczości ekonomicznej  w danym kraju.