Odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie – podsumowanie 2017 roku

18 stycznia 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie, omówiono efekty pracy małopolskich policjantów w minionym roku, przedstawiono plany na bieżący rok. W odprawie wzięli udział Komendant Główny  Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz z Zastępcami, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Prokurator Regionalny w Krakowie Marek Woźniak, komendanci komend miejskich, powiatowych i komisariatów specjalistycznych oraz naczelnicy wydziałów KWP w Krakowie.

Po otwarciu odprawy, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie omówił sprawy kadrowe i strukturę małopolskiego garnizonu, kwestie  organizacyjne (m.in. nowe założenia dotyczące funkcjonowania referatów dzielnicowych).  Przytoczył, iż każdego dnia ubiegłego roku  w małopolskiej Policji kierowano do służby patrolowej średnio 1197 policjantów prewencji i 337 policjantów ruchu drogowego (przeprowadzono dziennie średnio 1321 interwencji). Generał podniósł kwestię funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w której Małopolska jest liderem jeśli chodzi o popularność wśród mieszkańców. Wskazał na wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, że prawie 81 % mieszkańców Małopolski czuje się bezpieczne w swojej okolicy po zmroku. Komendant omówił także kwestie dyscypliny służbowej i skarg na policjantów. Odniósł się do sukcesów policjantów w zawodach sportowych. Wspomniał tragicznie zmarłego w ubiegłym roku policjanta pododdziału SPAP w Krakowie.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Paweł Dzierżak odnosząc się do zagadnień pionu prewencji  wskazał na realizację założeń dotyczących udziału policjantów w służbach patrolowych, obchodowych, na drogach czy reakcji na zdarzenia. Wskazał na spadek liczby zgłoszonych przestępstw przy równoczesnym  wzroście zatrzymań sprawców na gorącym uczynku. Odniósł się również do mapy zagrożeń (KMZB), gdzie w Małopolsce odnotowano stosunkowo wysoki wskaźnik zgłoszeń potwierdzonych i wyeliminowanych (59,65%) – co wskazuje na  przydatność i skuteczność  tego interaktywnego narzędzia w eliminacji naruszeń prawa. Komendant poruszył także kwestie dotyczące pracy dzielnicowych, jak również działań profilaktycznych, profilaktyki społecznej (np. działania z Urzędem Marszałkowskim „Zagrożenia w sieci”).  Przytoczył dane na temat zabezpieczonych imprez masowych (608, w tym 19 o podwyższonym ryzyku), zgromadzeń publicznych (740), wizyt osób chronionych czy patroli zabezpieczających. Wspominając zabezpieczenie 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podziękował Wojewodzie Małopolskiemu za współpracę i pomoc. Zwrócił uwagę na spadek liczby wypadków drogowych w Małopolsce na przestrzeni ostatnich lat, jak również spadek ilości nietrzeźwych kierujących przy równoczesnym wzroście ilości przeprowadzonych badań trzeźwości.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Robert Strzelecki omówił pracę pionu kryminalnego. Zwrócił uwagę na dane dotyczące  mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych postępowaniach, wartość mienia odzyskanego, skuteczność poszukiwań osób zaginionych i poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania. Wskazał na skuteczność zwalczania niektórych rodzajów przestępstw podając przykłady wybranych realizacji i podał dane statystyczne na temat wykrywalności (77, 9 % ogółu przestępstw), podkreślając wzrost wykrywalności w kategoriach przestępstw  najbardziej dotkliwych społecznie.

Nadzorujący pion logistyki mł. insp. Bogdan Litra  omówił realizację budżetu jednostki. Opisał przeprowadzone inwestycje (np. ukończona budowa siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, adaptacja budynku dla  komisariatu w Żabnie). Zaprezentował trwające i planowane inwestycje  tj. budowa nowych siedzib komend w Brzesku i Wadowicach,  siedzib komisariatów w Szczawnicy, Kluczach, Wojniczu, KP V w Krakowie,  Zatorze,  nowych posterunków w Uściu Gorlickim i Krościenku, przebudowie KP VIII w Krakowie.  Podsumował zakupy sprzętu zrealizowane w 2017 roku, w tym zakupy sprzętu transportowego w ramach programu modernizacji Policji oraz rezerwy celowej, jak również w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW, czy sfinalizowane ze środków pochodzących z PMP oraz jednostek samorządu terytorialnego, dostawy centralne i  przeznaczenie środków z Funduszu Wsparcia Policji  

Po wystąpieniach swych zastępców Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta omówił  priorytety na rok 2018 podkreślając, iż strategicznym celem małopolskiej Policji jest również bezpieczeństwo w turystyce, bezpieczeństwo meczy piłkarskich oraz terminowa realizacja założeń programu modernizacji Policji.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który podziękował za służbę na rzecz bezpieczeństwa trzymilionowej Małopolski, która rocznie odwiedza ponad piętnaście milionów turystów. Podał iż pomocna w poprawie  bezpieczeństwa na drogach może być planowana rozbudowa sieci drogowej. Życzył policjantom  spokojnej służby w bieżącym roku.

Prokurator Regionalny w Krakowie Marek Woźniak ocenił bardzo pozytywnie współpracę z małopolskimi policjantami wskazując na ich profesjonalizm i poświęcenie na rzecz rozwiązania sprawy często kosztem prywatnego czasu. Podziękował za zaangażowanie i pogratulował sukcesów wyrażając nadzieję na  owocną współpracę jak do tej pory.    

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk prezentując dane na temat funkcjonowania polskiej Policji. Wskazał i omówił filary uspołeczniania działań Policji (dzielnicowi, mapy zagrożeń, posterunki), realizowane w tym zakresie programy i  kierunki zmian. Omówił dane krajowe dotyczące przestępstw, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazując na spadek liczby przestępstw pospolitych podkreślił, że małopolska Policja  znajduje się powyżej średniej krajowej jeśli chodzi o ich wykrywalność.   Wspomniał, iż jak wynika z badań opinii publicznej 89 % ankietowanych czuje się w Polsce bezpiecznie. Generał nawiązał do programu modernizacji Policji, kwestii związanych z doborem do służby, dyscypliny służbowej.  Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom garnizonu małopolskiego za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku.

Na zakończenie, zgromadzeni powstali i w milczeniu oddali cześć czterem policjantom, którzy w minionym roku oddali swe życie na służbie.