Podsumowanie operacji UNESCO

Podsumowanie operacji UNESCO

Działania policyjne prowadzone były przy wsparciu Wojewody Małopolskiego, jak również Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Do działań aktywnie włączyły się  także: Państwowa  Straż Pożarna,  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych  (odpowiada m.in. za zabezpieczenie  przestrzeni powietrznej  i przejęła zabezpieczenie medyczne), Żandarmeria Wojskowa, Krajowa Administracja Skarbowa  oraz inne instytucje.

Każdego dnia przebieg 41 Sesji zabezpieczało od 200 do 700 policjantów  - w zależności od potrzeb. Zabezpieczane były również  rożnego rodzaju spotkania, imprezy towarzyszące, wyjazdy uczestników  sesji na teren Małopolski.

W realizację  policyjnych zadań zaangażowani byli zarówno małopolscy policjanci pionów prewencji, w tym ruchu drogowego, wydziałów operacyjnych jak i policyjni antyterroryści. 

W działaniach uczestniczyli m.in. policjanci KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, OPP w Krakowie, jak również  z KMP w Nowym Sączu i komend powiatowych w Krakowie, Wieliczce, Bochni, Gorlicach , Nowym Targu i Zakopanem.

W miejscach największego natężenia ruchu pieszego w centrum Krakowa z uwzględnieniem przede wszystkim miejsc i programu pobytu uczestników 41 Sesji umiejscowiono mobilne punkty kontroli bezpieczeństwa. Zadaniem policjantów było dokonywanie  kontroli osobistej i przenoszonego bagażu  m.in. za pomocą urządzeń mobilnych do prześwietlania zawartości bagaży, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz psów wyszkolonych na wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych. W punktach kontroli policjantów wspierali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (Krajowa Administracja Skarbowa) obsługujący mobilne urządzenia rentgenowskie do prześwietlania bagaży, jak również urządzenie skanujące do prześwietlania samochodów ciężarowych. Policjanci ruchu drogowego realizowali zadania związane z płynnym i bezpiecznym  przejazdem kolumn specjalnych na terenie województwa  małopolskiego. W związku z organizowaną sesją na obszarze miasta wprowadzone zostały  zmiany organizacji ruchu do 12 lipca 2017 roku. Z uwagi na  to  jak również  na czasowe zamknięcie niektórych ulic czy tras, policjanci ruchu drogowego wspomagali kierowców w bezpiecznym i bezkolizyjnym korzystaniu z dróg. Do służby skierowano również  funkcjonariuszy służb kryminalnych, którzy. koncentrowali uwagę  na rozpoznanie  zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Trochę danych liczbowych. Podczas pełnienia służby  przez policjantów przeprowadzono:

-  3123 sprawdzeń osób detektorem ręcznym (wykrywacz metalu);  

-  1869 sprawdzeń bagaży detektorem ręcznym;        

- 1264 sprawdzeń bagaży przy użyciu RTG  (urządzenia rentgenowskie  Służby Celno-Skarbowej, która  dokonuje także  kontroli pojazdów wjeżdżających  na teren ICE   przy pomocy urządzeń skanujących pojazdy  - przeprowadzono  takich 131 kontroli).

- 408 innych kontroli osobistych i podręcznego bagażu.

Policjanci zrealizowali także 101 eskort i zabezpieczeń  tras przejazdów.

/W wyniku przeprowadzonych legitymowań i kontroli - na terenie Krakowa - zatrzymano sprawców 15 przestępstw, 12 osób poszukiwanych, nałożono  142 mandatów i skierowano wnioski o ukaranie 19 sprawców  wykroczeń.  Stwierdzone naruszenia nie miały jednak związku z przebiegiem  sesji UNESCO/.

Wybrane informacje na temat poszczególnych dni 41 Sesji.

Uroczyste  otwarcie Sesji miało miejsce w dniu 2 lipca 2017 roku na Wzgórzu Wawelskim. 

W związku z powyższym zorganizowano tam sieć punktów kontroli bezpieczeństwa oraz wzmocnionych patroli pieszych wyposażonych w pistolety maszynowe, kamizelki kuloodporne, hełmy kuloodporne, a także patroli nieumundurowanych. Przeprowadzono kilkaset  kontroli osobistych bądź przenoszonego bagażu, m.in. przy pomocy detektorów ręcznych oraz  mobilnych urządzeń rentgenowskich. W ramach operacji  przeprowadzono także eskorty  policyjne osób pełniących kierownicze funkcje państwowe jak również Dyrektora Generalnego UNESCO.

W dniu 3 lipca  oprócz zabezpieczania obrad 41 sesji  Policja czuwała m.in.  nad niezakłóconym przebiegiem uroczystości otwarcia „Ogrodu nadziei” na Bulwarze Kurlandzkim nad Wisłą (z rzeźbami podarowanymi dla miasta Krakowa przez paryską artystkę, ambasador pokoju UNESCO Panią Hedvę Ser),  spotkania z udziałem Wicepremiera i  Dyrektora Generalnego  UNESCO  oraz innymi wydarzeniami. W tym dniu w punktach kontroli bezpieczeństwa i w patrolach przeprowadzono kilkaset kontroli  osobistych i sprawdzeń bagażu.

4 lipca w rejonie Centrum Kongresowego ICE przy ulicy Barskiej miały miejsce dwa zgromadzenia publiczne liczące po kilkaset osób.  W związku z tym utworzono tam wzmocniony punkt kontroli bezpieczeństwa, gdzie sprawdzano bagaże podręczne, dokonywano kontroli osobistych.

Około godz. 9.00 na Rynku Głównym w Krakowie policjanci zareagowali na naruszenie wprowadzonych na czas Sesji przepisów porządkowych. Zdarzenie dotyczyło lotu dronem i  naruszenia zakazu  Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z sesją Komitetu UNESCO w Krakowie , dokumentem SUP 79/17 wprowadziła w okresie 1 – 12 lipca 2017 roku  ograniczenia w ruchu lotniczym – zakaz lotów jakichkolwiek obiektów poza uprawnionymi obejmujący rejon 50 km od centrum Krakowa. Okazało się, że 35- letni mężczyzna wykonywał lot dronem w celach komercyjnych (kręcił  ujęcia do programu stacji telewizyjnej) – niemniej jednak mógł naruszyć przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa. tj. art. art. 212 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy prawo lotnicze (postępowanie w toku).

5 lipca przeprowadzono m.in. zabezpieczenie zgromadzenia publicznego, które odbyło się przy ul. Barskiej w Krakowie – w rejonie ICE, w godzinach rannych.

W dniu tym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przybył nadinsp. Jan Lach – Zastępca  Komendanta  Głównego  Policji, który wizytował sztab dowódcy operacji UNESCO i spotkał się z  przedstawicielami służb i podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Również w dniu 5 lipca  dniu policjanci pełniący służbę na w rejonie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zareagowali na potencjalne naruszenie przepisów porządkowych. Zauważyli bowiem,  iż podczas przygotowań sceny  do spektaklu teatralnego  zamontowano tam  środki pirotechniczne - elementy oprawy spektaklu. W związku z tym pouczono  organizatora o wprowadzonych  przepisach porządkowych związanych z 41 sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO - zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w Krakowie -  a środki pirotechniczne zostały zdemontowanej i zabezpieczone.

6 lipca przeprowadzono m.in. zabezpieczenie spotkania przy ulicy Paulińskiej w Krakowie oraz dwóch zgromadzeń publicznych (1 zgłoszone w trybie uproszczonym).

7 lipca  zabezpieczono  imprezę masową na terenie Krakowa.

8 lipca zabezpieczano uroczyste spotkania organizowane  w ramach Sesji w różnych miejscach Krakowa. Na terenie miasta odbywała się także impreza masowa,  pięć zgromadzeń publicznych.

9 lipca zabezpieczono przebieg zgromadzenia publicznego i  dwie  imprezy masowe

10 lipca odbyło się zabezpieczenie wizyty uczestników 41 Sesji UNESCO w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Niektórzy przedstawiciele Sesji UNESCO brali udział także w wycieczce krajoznawczej w rejonie Doliny Kościeliskiej.

11 lipca na Bulwarze Poleskim wylegitymowano mężczyznę, który wykorzystywał drona do robienia amatorskich zdjęć Wawelu. Oświadczył, iż nie wiedział o zakazie lotów nad Krakowem w związku z Sesją UNESCO). W tej sprawie prowadzone jest postępowanie dotyczące naruszenia zakazu lotów.   

Podczas operacji nie odnotowano przypadków naruszeń bezpieczeństwa uczestników 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

fot. Zespół Prasowy KWP w Krakowie, OPP w Krakowie

Loading Video...