Spotkanie Wojewody małopolskiego z podległymi służbami w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”

Spotkanie Wojewody małopolskiego z podległymi służbami w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”

W sobotę (24.06.br.) Wojewoda małopolski Piotr Ćwik omawiał  z przedstawicielami służb administracji zespolonej: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ich zadania na okres wakacji. Każda ze służb zadeklarowała swoją gotowość do zintensyfikowania działań – tak, aby odpoczynek w Małopolsce był bezpieczny.

Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie (przy ul. Tynieckiej), realizowane było w ramach akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” jako jednego z elementów kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”- zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W spotkaniu  roboczym wzięli udział m.in. przedstawiciele małopolskiej Policji , którzy zaprezentowali wieloaspektowo stan przygotowań garnizonu do okresu  wakacyjnego i związanych z tym zadań dla funkcjonariuszy. 

Reprezentanci Policji podkreślali, że już od kilku miesięcy realizowane są działania prewencyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnego dzieci i młodzieży. Cykl spotkań profilaktycznych przeprowadzanych  w szkołach naszego województwa miał na celu zapoznanie młodych  słuchaczy z zagrożeniami zarówno podczas wypoczynku nad wodą jak i na szlakach górskich. Działania profilaktyczne skierowane były również na przypomnienie zasad uczestniczenia w ruchu drogowym. Spotkania edukacyjne dotyczyły także  bezpieczeństwa dzieci podczas spędzania wakacji w miejscu zamieszkania. Dużą uwagę policjanci zwracali  na zagrożenia które niesie ze sobą korzystanie z Internetu, jak również kontaktów z używkami w postaci papierosów, alkoholu czy narkotyków. Funkcjonariusze udzielali porad również opiekunkom dzieci i młodzieży jak skutecznie ustrzec dziecko przez tego typu zagrożeniami i przygotować je do bezpiecznego korzystania z wolnego czasu.

Policjanci podkreślali, że  spotkania profilaktyczne w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” będą kontynuowane, zaplanowano szereg spotkań w formie festynów czy pikników rodzinnych gdzie zasady bezpiecznego zachowania będą  przekazywane zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich opiekunom. Podkreślono, że przy zapewnieniu  bezpieczeństwa podczas wypoczynku zorganizowanego Policja bardzo ściśle współpracuje z Małopolskim Kuratorium Oświaty jak również z innymi służbami. 

Policjantka Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podkom. Joanna Biel-Radwańska przestawiła działania małopolskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu. Wzmożone działania kontrolne, na drogach tranzytowych  są   uzupełnione aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną. Główna uwaga podczas działań kontrolnych ma skupiać się na sposobach wykonywania transportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciel ruchu drogowego KWP w Krakowie przedstawił Wojewodzie informacje o punktach kontroli autokarów w naszym regionie oraz o zasadach przeprowadzanych kontroli. Jak podkreślił sprawdzenia  m.in. pod kątem stanu trzeźwości, sposobu przewożenia dzieci w pojazdach dotyczyć będą również kierujących samochodami osobowymi.

Z kolei Komendant Komisariatu  Wodnego – podinsp. Sławomir Halat, przekazał Wojewodzie  informację o  stanie realizacji najważniejszych zadań, które spoczywają na policjantach dbających o bezpieczeństwo nad wodą. Policjant poinformował o przeprowadzonych (od grudnia) cyklicznych szkoleniach skierowanych do dzieci i młodzieży, które dotyczyły zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Komendant Halat podsumował również działania policjantów komisariatu wodnego zarówno na odcinku krakowskim rzeki Wisła jak i wszystkich akwenach naszego województwa. Ponieważ w kampanii  „kręci mnie bezpieczeństwo” bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo  nad wodą, komendant podkreślił, że  policjanci bardzo aktywnie włączają się propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych.

 

Państwowa Straż Pożarna będzie przeprowadzać czynności kontrolno-rozpoznawcze obiektów wypoczynku, a także przypominać zasady bezpiecznego wypoczynku i właściwego postępowania w wypadku powstania zagrożenia.

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi stan techniczny oraz przygotowanie autobusów i autokarów, a także  czas pracy kierowców.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawuje nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji, w szczególności higieny pomieszczeń i wymagań w ośrodkach wypoczynku, oraz bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Małopolskie Kuratorium Oświaty odpowiada m.in. za zamieszczenie na stronie internetowej informacji, które dotyczą miejsc wypoczynku, oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wypoczynku.

- Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i relaksu, mimo to naszym obowiązkiem jest czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich osób wypoczywających w Małopolsce. Cieszę się, że służby są gotowe na ewentualną pomoc potrzebującym. Mam jednak nadzieję, że wakacje 2017 będą dla nas wszystkich czasem bezpiecznym – powiedział wojewoda Piotr Ćwik. – Zainicjowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” to nie tylko sposób na przypomnienie zasad zachowania się wodą, ale także sposobu udzielania pierwszej pomocy.

 

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą. 

Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Wędkarski, Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Strony i aplikacje rządowe przydatne podczas wakacji:

 • „Moja Komenda” - mobilna usługa, która ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji,
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • internetowa baza prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl,
 • strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • iPolak - aplikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwiększająca bezpieczeństwo podróżujących Polaków, dzięki takim funkcjom jak przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej polskiej placówki,
 • możliwość rejestracji wyjazdu za granicę za pomocą bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl,
 • informacje o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl oraz www.narkomania.org.pl,
 • Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12,
 • informator Ministerstwa Sportu i Turystyki o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”,
 • możliwość sprawdzenia stanu technicznego, danych technicznych i informacji o polisie OC autobusu: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki