Dane osobowe w SIS

Dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)

System Informacyjny Schengen (SIS) to system informacyjny umożliwiający wyznaczonym organom (m.in. Policji) dostęp do wpisów dotyczących osób i majątku w celach kontroli granicznej oraz innych kontroli policyjnych i celnych prowadzonych w ramach danego kraju (art. 92 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen).

System Informacyjny Schengen utworzono na mocy Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen (KWS), podpisanej 19 czerwca 1990 r. Polska uczestniczy w Systemie Informacyjnym Schengen od 2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych…”

Każdy ma prawo do:

 • uzyskania wyczerpującej informacji w tym zakresie,
 • uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Uprawnienie to przysługuje także w przypadku Systemu Informacyjnego Schengen!

 

Wniosek należy składać na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa

 

Wniosek  (należy go sformułować w języku polskim – dotyczy to również cudzoziemców) powinien zawierać:

 • imię i nazwisko składającego wniosek,
 • numer PESEL (jeżeli osoba posiada),
 • obywatelstwo,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numer domu/mieszkania),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek,
 • podpis osoby składającej wniosek.

 

Celem ułatwienia jednoznacznej identyfikacji osoby do wniosku można dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości zawierającego czytelny wizerunek posiadacza.

Z prawa do informacji osoba zainteresowana może skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Odmowa udostępnienia danych osobowych Zgodnie z art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych (w tym wypadku Komendant Główny Policji jako Centralny Organ Techniczny KSI) odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, jeżeli spowodowałoby to:

 1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
 2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.