Historia i współczesność - zajęcia dla klasy mundurowej

Historia i współczesność - zajęcia dla klasy mundurowej

W dniu 11.01.2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie gościła uczniów I klasy XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, którzy przybyli na zajęcia programowe związane z histrorią i współczesnością Policji w Polsce. Podkom. Mariusz Gawlik zaprezentował uczniom klasy mundurowej o profilu "Bezpieczeństwo publiczne" informacje dotyczące historii i tradycji formacji z okresu międzywojennego, natomiast kom. Wojciech Król - strukturę oraz zadania współczesnej Policji. Podczas wykładów wspomiano także o kwestiach ceremoniału oraz podstaw współpracy międzynarodowej.

Na koniec wiztyty uczniowie zapalili znicz pod obeliskiem upamiętniającym pomordowanych przez NKWD policjantów II RP.