Izba dziecka - przepisy prawne

 

PRZEPISY PRAWNE

Podstawę prawną zatrzymania i umieszczenia nieletniego w izbie, stanowi;

- Ustawa z  dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami, (art.32g oraz art.32h)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję,

Kwestię wyposażenia i zabezpieczenia izby a  także pełnienia służby w izbie regulują następujące akty prawne;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z  zapisami obrazu z  tych pomieszczeń, pokoi i izb,

- Zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w  policyjnej izbie dziecka.

REGULAMIN POBYTU W IZBIE - kliknij, aby przeczytać

Szczegółowy porządek dnia

1.Kierownik Policyjnej Izby Dziecka Wydziału Konwojowego KWP  w Krakowie ustala następujący szczegółowy porządek dnia:

    1. godz. 07.00 - 07.20 -  pobudka, przegląd sanitarny, słanie łóżek,      gimnastyka poranna, toaleta poranna,

    2. godz. 07.20 - 07.30 - zapoznanie nieletnich z  planem dnia,

    3. godz. 07.30 - 08.00 - śniadanie,

    4. godz. 08.00 - 08.45 - zajęcia kulturalno-oświatowe,        

    5. godz. 08.45 - 09.30 - prace porządkowe,

    6. godz. 09.30 - 10.15 - zajęcia wychowawczo – opiekuńcze,

    7. godz. 10.15 - 11.15 - zajęcia sportowo- rekreacyjne na świeżym   powietrzu,

    8. godz. 11.15 - 12.00 - toaleta  oraz przygotowanie do obiadu,

    9. godz. 12.00 - 13.00 - obiad oraz toaleta poobiednia,

  10. godz. 13.00 - 14.30 - poobiedni wypoczynek w sypialniach,

  11. godz. 14.30 - 15.30 - zajęcia sportowo- rekreacyjne na świeżym   powietrzu,

  12. godz. 15.30 - 16.15 - zajęcia wychowawczo – opiekuńcze,

  13. godz. 16.15 - 17.15 - zajęcia kulturalno-oświatowe,        

  14. godz. 17.15 - 18.00 - prace porządkowe, toaleta,

  15. godz. 18.00 - 18.45 - kolacja,

  16. godz. 18.45 - 20.00 - zajęcia kulturalno-oświatowe,

  17. godz. 20.00 - 21.00 - toaleta wieczorna, czas na praktyki religijne, przygotowanie do snu,

  18. godz. 21.00 - 07.00 - cisza nocna,

2.W przypadku przyjęcia nieletniego do izby w porze ciszy nocnej  mając na  względzie jego dobro  dopuszcza się  w  sposób niezakłócający  porządku i bezpieczeństwa  w  izbie przedłużenie czasu trwania ciszy nocnej .

3.W porze zimowej oraz  podczas  niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się  na świetlicy lub korytarzu.

4.Praktyki religijne mogą  odbywać  się  tylko  w  sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa w izbie.   

5.Powyższy szczegółowy porządek dnia  w  uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika  izby lub dyżurnego może ulec zmianie.