Izba dziecka - przepisy prawne

 

PRZEPISY PRAWNE

Podstawę prawną zatrzymania i umieszczenia nieletniego w izbie, stanowi;

- Ustawa z  dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami, (art.32g oraz art.32h)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję,

Kwestię wyposażenia i zabezpieczenia izby a  także pełnienia służby w izbie regulują następujące akty prawne;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z  zapisami obrazu z  tych pomieszczeń, pokoi i izb,

- Zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w  policyjnej izbie dziecka.