Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
ul.Berka Joselewicza433-200Dąbrowa Tarnowska
Telefon: 
14 644 23 33 - Cenrala; 14 644 22 22 - Dyżurny KPP
Faks: 
14 644 22 42

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
epuap.gov.pl: /kpp-dabrowa_tarnowska/SkrytkaESP

 

 

 

Szczegółowe dane teleadresowe zawarte zostały w zakładce Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - p. Barbara Przybyło,
adres e - mail: iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW - informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskie, ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pani Barbara Przybyło, technik Wydziału Kryminalnego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 6 442-204, adres e-mail: iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl;
3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Głównego Policji na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzeni o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
11) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ - MONITORING
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
1) administratorem systemu monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskie, ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;;
2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pani Barbara Przybyło, technik Wydziału Kryminalnego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 6 442-204, adres e-mail: iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl;
3) monitoring stosowany jest w celu ochrony form i metod realizacji zadań, informacji oraz obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym;
4) podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 20a ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2067 ze zm.) i art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357);
5) zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy od dnia rejestracji (nagrania);
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);
7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.