Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
ul.Mickiewicza4234-200Sucha Beskidzka
Telefon: 
47 83 28 211 lub 33-8745211
Faks: 
47 83 28 239 lub 33-8745239

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji
tel.: 47 83 28 216 lub (33) 874 52 16
e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl
ePUAP- www.epuap.gov.pl

Wydział Kryminalny
Sekretariat - tel.: 47 83 28 258 lub (33) 874 52 58

Wydział Prewencji
Sekretariat - tel.: 47 83 28 271 lub (33) 874 52 71

Wydział Ruchu Drogowego
Sekretariat - tel.: 47 83 28 266 lub (33) 874 52 66

Rewir Dzielnicowych
Kierownik - tel.: 47 83 28 230 lub (33) 874 52 30

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik tel.: 47 83 28 250 lub (33) 874 52 50
Kancelaria Tajna tel.: 47 83 28 263 lub (33) 874 52 63

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej: asp. szt. Wojciech Copija
tel.: 47 83 28 248 lub (33) 874 52 48
tel. kom. 603 750 397
e-mail: rzecznik@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Poza godzinami urzędowania tj. w godzinach popołudniowych, w sobotę i niedzielę, czy w dni wolne od pracy, dyżuruje rzecznik prasowy KWP w Krakowie lub wyznaczona osoba z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie - pod telefonem 603 397 454 - udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy - tylko i wyłącznie dotyczące ważnych i bieżących wydarzeń

Zespół Finansów i Zaopatrzenia
tel.: 47 83 28 205 lub (33) 874 52 05, 47 83 28 206 lub (33) 874 52 06, 47 83 28 214 lub (33) 874 52 14
fax.: 47 83 28 239 lub (33) 874 52 39

Zespół Łączności i Informatyki
tel.: 47 83 28 210 lub (33) 874 52 10, 47 83 28 231 lub (33) 874 52 31, fax.: 47 83 28 239 lub (33) 874 52 39

Zespół Kadr i Szkolenia
tel.: 47 83 28 203 lub (33) 874 52 03 , fax.: 47 83 28 239 lub (33) 874 52 39

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych
tel.: 47 83 28 216 lub (33) 874 52 16, fax.:(33) 874 52 64
e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl
ePUAP- www.epuap.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel.: 47 83 28 266 lub (33) 874 52 66, fax.: (33) 874 52 39

Komisariat Policji w Jordanowie
ul. Rynek 10
34-240 Jordanów
tel./fax. 47 83 28 300 lub (18) 267 55 07
kp-jordanow@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Makowie Podhalańskim
ul.Kolejowa 8,
34-220 Maków Podhalański
tel./fax. 47 83 28 350 lub (33) 877 12 07
kp-makow-podhalanski@sucha-beskidzka.policja.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej - asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler
iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Suchej Beskidzkiej – adres: ul. Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@sucha-beskidzka.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
w Suchej Beskidzkiej lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.