Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
ul.Lwowska1334-100Wadowice
Telefon: 
33 872 92 00
Faks: 
33 872 92 50

 

 

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach - tel. 33 872 92 11

Sekretariat Wydziału Kryminalnego       - tel. 33 872 92 77

Sekretariat Wydziału Prewencji             - tel. 33 872 93 16

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 33 872 93 16

 

Szczegółowe dane teleadresowe zawarte zostały w zakładce opisującej strukturę Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach: http://wadowice.policja.gov.pl/pl/unit-structure

 

KOMISARIATY POLICJI W POWIECIE WADOWICKIM:

Komisariat Policji w Andrychowie, tel. 33 875 09 00
Sekretariat Komisariatu                    - tel. 33 875 09 06
Sekretariat Wydziału Kryminalnego  -tel. 33 875 09 17

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, tel. 33 876 66 07

 

POSTERUNKI POLICJI W POWIECIE WADOWICKIM:

Posterunek Policji w Brzeźnicy, ul. Rynek 4, tel. 33 879 20 07

Szczegółowe dane teleadresowe: http://wadowice.policja.gov.pl/pl/content/posterunek-policji-w-brzeznicy-0

Posterunek Policji w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, tel. 33 879 18 97

Szczegółowe dane teleadresowe: http://wadowice.policja.gov.pl/pl/content/posterunek-policji-w-spytkowic...

Inspektor Ochrony Danych KPP w Wadowicach: Ilona Możdżeń
iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – adres: ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach oraz w podległych jej jednostkach organizacyjnych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Lwowska 13, 34 -100 Wadowice z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach oraz w podległych jej jednostkach organizacyjnych w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach oraz w podległych jej jednostkach organizacyjnych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach oraz w podległych jej jednostkach organizacyjnych na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.