Sekcja Psychologów

Kierownik Sekcji - podinsp. Bożena Ulman

Kontakt:

email: sekcja.psychologow@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) sprawowanie opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami Policji;
2) prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego;
3) przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych oraz badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych;
4) branie udziału w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
5) udzielanie pomocy w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych oraz administracyjno-porządkowych, w zakresie zadań przypisanych psychologom policyjnym w odrębnych przepisach;
6) prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz w zakresie psychologii policyjnej stosowanej.