Skargi i wnioski

Informacje ogólne:

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 w/w. Rozporządzenia: "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie lub Jego Zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1800 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania tel.: 12 61 54 850.
Ponadto skargi i wnioski na działalność jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego można składać osobiście w Zespole Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Krakowie codziennie w godz. 900 - 1500.
Skargi i wnioski można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skargi@malopolska.policja.gov.pl lub skorzystać z formularza.
Warunkiem rozpatrzenia i otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

Akty prawne związane z procedurą:

Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

Informacje dodatkowe:

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich (Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa – tel.: 22 55 17 760, 22 55 17 811) lub Pełnomocnika Terenowego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice – tel. 32 72 86 800
Strona główna Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl