Wydział Kadr

Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Sylwia Giżowska - Szarek
Zastępca Naczelnika - podinsp. Ryszard Sołkiewicz

Kontakt:
tel.: 12 61 54 050
faks: 12 61 54 077
email: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl

Sekcja ds. Osobowych
Kierownik Sekcji: tel.: 12 61 54 058

Zakres działania:

1) realizowanie czynności związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant;

2)        rozpoznanie, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przyjęć do pracy w jednostkach Policji w których pracodawcą jest Komendant;

3)        organizacja i koordynacja postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia w jednostkach Policji w których pracodawcą jest Komendant;

4)        organizacja i koordynacja czynności w stosunku do osób ubiegających się o staż w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, oraz komisariatach specjalistycznych Policji;

5)        koordynowanie, opiniowanie i prowadzenie spraw dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w jednostkach Policji;

6)       prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów;

7)        weryfikacja i sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych dla policjantów Komendy i jednostek podległych oraz wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla pracowników Komendy i jednostek podległych;

8)        prowadzenie etatu Komendy oraz zbiorów etatów jednostek Policji;

9)       realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;

10)     realizowanie zadań związanych z opracowywaniem projektu regulaminu Komendy oraz koordynowanie procesu uzgadniania projektów regulaminów jednostek Policji;

11)     realizowanie zadań dotyczących kadrowego zabezpieczenia jednostki zmilitaryzowanej Komendy, współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad jednostkami Policji;

12)     koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy;

13)     realizowanie zadań związanych z dystrybucją legitymacji służbowych policjantów Komendy i jednostek Policji oraz legitymacji pracowników Komendy;

14)     realizowanie czynności związanych z prowadzeniem zbiorów rozkazów i decyzji dotyczących policjantów dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant.