Wydział Kadr

Kierownictwo:
p.o.Naczelnika - podinsp. Sylwia Giżowska - Szarek
Zastępca Naczelnika - podinsp. Ryszard Sołkiewicz

Kontakt:
tel.: 12 61 54 050
faks: 12 61 54 077
email: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl

Sekcja ds. Osobowych
Kierownik Sekcji: tel.: 12 61 54 058

Sekcja ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
tel.: 12 61 54 070
tel.: 12 61 54 094
faks: 12 61 54 097

Zakres działania:
1) realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
2) rozpoznanie, analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie przyjęć do służby i pracy w Policji w Komendzie i jednostkach Policji;
3) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji; w zakresie przypisanym Komendzie, naboru do pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie oraz organizacja postępowania kwalifikacyjnego na wybrane stanowiska służbowe w Komendzie i jednostkach Policji;
4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku służbowego policjantów (stosunku pracy pracowników) Komendy, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komisariatów specjalistycznych Policji w Krakowie oraz komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego i ich zastępców, w tym prowadzenie akt osobowych, postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie dla Komendanta projektów rozkazów personalnych oraz decyzji (postanowień) administracyjnych;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów, należących w I instancji do właściwości komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego i przygotowywanie dla Komendanta projektów rozkazów personalnych oraz decyzji (postanowień) administracyjnych;
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów w komórkach organizacyjnych Komendy, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Krakowie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie i komisariatach specjalistycznych Policji w Krakowie;
7) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz postępowań odwoławczych w II instancji w sprawach należących w I instancji do właściwości komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego;
8) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału, współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostek Policji, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
9) rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek Policji;
10) kierowanie na szkolenia zawodowe do szkół policyjnych oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie, lokalnie oraz przez podmioty pozapolicyjne;
11) sporządzanie rocznego planu szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w Komendzie oraz budowanie programów szkoleniowych ujętych w planie;
12) organizowanie i koordynowanie procesu lokalnego doskonalenia zawodowego;
13) realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych;
14) koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników Komendy;
15) opracowywanie projektu regulaminu Komendy i koordynowanie procesu uzgadniania projektów regulaminów komend powiatowych (miejskich) Policji oraz komisariatów specjalistycznych Policji w Krakowie;
16) przygotowywanie i dystrybucja legitymacji służbowych dla policjantów Komendy i jednostek Policji oraz innych dokumentów służbowych policjantów i pracowników Komendy, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i komisariatów specjalistycznych Policji w Krakowie;
17) prowadzenie zbiorów etatu Komendy oraz jednostek Policji;
18) prowadzenie zbiorów informacji kadrowych dotyczących policjantów i pracowników Komendy, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i komisariatów specjalistycznych Policji w Krakowie, z wyłączeniem komend powiatowych (miejskich) Policji, a także koordynowanie prowadzenia tych zbiorów w jednostkach Policji.