Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy

Koordynator:
Adriana Zachwieja

Kontakt:
12 61 54 041
12 61 54 880

Zakres działania:
1. Do zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników;
4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mające na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
5) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
7) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy realizuje w komórkach organizacyjnych Komendy, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Krakowie, Oddziale Prewencji Policji w Krakowie i komisariatach specjalistycznych Policji w Krakowie.