Zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

8 kwietnia br. odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinsp. Jarosława Klicha oraz wprowadzenie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu nadkom. Adama Milanowskiego. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, nadinspektor dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, podinspektor Ryszard Sołkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  starosta olkuski, przedstawiciele władz samorządowych, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje olkuska policja, a także kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00  złożeniem meldunku Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi i nadinspektorowi dr Krzysztofowi Pobucie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości komisarza Marka Kalarusa. Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinsp. Jarosław Klich oraz pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu nadkom. Adam Milanowski rozkazem nadinspektora dra Krzysztofa Pobuty, objęli stanowiska szefostwa olkuskiej policji.

Nowi komendanci olkuskiej komendy podziękowali Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za zaufanie jakim zostali obdarzeni oraz podziękowali wszystkim zgromadzonym gościom, którzy  wzięli udział w uroczystości .

Na zakończenie ceremonii głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali komendantom awansu.