30125120-8

ZP.49.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że omyłkowo wprowadzono formularz cenowy bez podziału na zadania. Zamawiający umieszcza właściwy formularz cenowy z uwzględnieniem podziału na zadania. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca złoży ofertę na niewłaściwym formularzu cenowym (bez podziału na zadania), to Zamawiający potraktuje to jako oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 i poprawi formularz cenowy.

Polski

ZP-93/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert które złożyli Wykonawcy:

 

Zadanie Nr 1: Dostawa oryginalnych lub fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

5

Polski
Subscribe to RSS - 30125120-8