33696000-5

ZP.112.2018

UWAGA: W SIWZ POPRAWIONO ZAPISY DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA KOPERTY W KTÓREJ MA BYĆ SKŁADANA OFERTA

  1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:

    Zad. 1. Materiały do urządzeń Gilson

    Zad. 2. Odczynniki

  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Polski

ZP.20.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 1. Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 2. Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 3. Materiały do urządzeń QiaCube
Zad. 4. Materiały do urządzeń PerkinElmer
Zad. 5. Materiały do urządzeń Shimadzu
Zad. 6. Materiały do urządzeń Eppendorf AG
Zad. 7. Materiały do urządzeń Gilson
Zad. 8. Odczynniki
Zad. 9. Odczynniki

Polski

ZP.25.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wstępnej identyfikacji narkotyków oraz substancji biologicznych.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.
Polski

ZP-29/2016

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) unieważnia przedmiotowe postępowanie którego celem jest zawarcie umowy ramowej.

 Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polski

ZP-17/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wybrała Wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa ramowa:

 

w zakresie zadania Nr 1

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

Polski

ZP-102/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wybrał Wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa ramowa:

 

Zadanie Nr 1

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Polski

ZP-77/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił Wykonawca:

 

w zakresie zadania Nr 1 i 10

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

8

Life Technologies Polska sp. z o.o.

Polski
Subscribe to RSS - 33696000-5