45000000-7

ZP.108.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu budynków Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, murów oporowych oraz infrastruktury technicznej, w tym:

Polski

ZP.77.2018

1.    Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 pod potrzeby mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego K KWP w Krakowie”.
1.1.    Ogólny zakres prac demontażowych.
    demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z osprzętem;
    demontaż istniejącego rurażu wody i kanalizacji wraz z osprzętem;
    częściowy demontaż instalacji elektrycznej wraz osprzętem;
    skucie tynków (wg potrzeby);
    likwidacja istniejącego kanału;

Polski

ZP.107.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Komisariatu Policji przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach wraz z budową przyłączy wod.-kan., instalacji wod.-kan., gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej (silnoprądowej i niskoprądowej), kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazociągu, budową murów oporowych oraz budową utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych w miejscowości Klucze, na działkach nr ew. gr. 207/4, 1616/1, 1616/2, 1616/4, 1616/5.
Polski

ZP.73.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. KPP Limanowa - remont etap III remont I piętra, cz. B).
Zakres zamówienia obejmuje remont pomieszczeń I piętra w zakresie określonym dla I piętra w dokumentacji projektowej remontu budynku, w tym:
    demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w zakresie określonym w części rysunkowej,
    skucie istniejących posadzek z wyłączeniem korytarzy oraz biegów schodów (obejmuje demontaż warstw podłogowych oraz warstw wyrównawczych do elementów konstrukcyjnych stropu),
    demontaż kratek wentylacyjnych,

Polski

ZP.92.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. Sieradzkiej 19 dla potrzeb Komisariatu Policji w Żabnie, budowa masztu antenowego wys. 25 m wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku, budowa wiaty zadaszającej 2 miejsca parkingowe, budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z adaptacją chodników wokół projektowanych obiektów, adaptacja istniejącego śmietnika na wiatę gospodarczą. Zamawiający wymaga wykonania ujednoliconej kolorystyki elewacji zgodnie z aktualnym schematem kolorystycznym obiektów służbowych Policji.
Polski

ZP.62.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynków nr 11, 12 KWP oraz bud. nr 13 (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie  w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”, wraz z robotami towarzyszącymi”.

Zakres zamówienia obejmuje
1) Zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku nr 11, w tym m.in.:
a)    ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
b)    ocieplenie stropów,

Polski

ZP.12.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest  budowa nowej siedziby Komisariatu Policji przy ul. Skotnickiej   w Szczawnicy  na działkach nr ew. 869/21, 869/22, 844/8, obręb 1 Szczawnica z rozbiórką istniejącego budynku.
Polski

ZP.85.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja obiektu w ramach zadania pn.: „Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby przy ul. Słowackiego na działkach nr 78/3 i 79/3 obręb 4 w Zatorze”.
2.    W ramach realizacji zamówienia przewiduje się:
1)    Zaprojektowanie i budowę budynku administracyjno-biurowego, piętrowego, Komisariatu Policji,
2)    Zaprojektowanie i budowę budynku garażowego-gospodarczego wraz z miejscem do ustawienia i podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,

Polski

ZP.6.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja obiektu w ramach zadania pn.: „Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby przy ul. Słowackiego na działkach nr 78/3 i 79/3 obręb 4 w Zatorze”.
2.    W ramach realizacji zamówienia przewiduje się:
1)    Zaprojektowanie i budowę budynku administracyjno-biurowego, piętrowego, Komisariatu Policji,
2)    Zaprojektowanie i budowę budynku garażowego-gospodarczego wraz z miejscem do ustawienia i podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,

Polski

ZP.7.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa Komisariatu Policji przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach wraz z budową instalacji wod.-kan., gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazociągu, budową murów oporowych oraz budową utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych w miejscowości Klucze, na działkach nr ew. gr. 207/4, 1616/1, 1616/2, 1616/4, 1616/5.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 45000000-7