50410000-2

ZP.67.2018

  1. Przegląd urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 i 2 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

  2. Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.

Polski

ZP.58.2018

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 firmy Perkin Elmer (rok produkcji 2011) stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. Usterka objawia się brakiem stabilności przepływów i ciśnienia oraz pojawiającym się komunikatem błędu: SPL2 PPC Shutdown, CAR2 PPC Shutdown.
2. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Polski

ZP.50.2018

UWAGI OGÓLNE:

  1. Przegląd/naprawa urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 do 5 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

  2. Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.

Polski

ZP.35.2018

UWAGI OGÓLNE:

1.    Przegląd urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 do 7 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

Polski

ZP.9.2017

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na naprawie, kalibracji (adiustacji) lub legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (j.t. - Dz. U. 2016 r., poz. 884 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
2.    Obowiązki Wykonawcy w zależności od zadania:

Zadanie nr 1. Naprawa i legalizacja laserowych mierników prędkości
Urządzenia: Truspeed 100, Ultra Lyte -LTI 2020 100 LR, TRUCAM.
Liczba urządzeń – 39 szt.

Polski

ZP.2.2017

1.    Przegląd urządzeń odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .
2.    Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.
3.    W przypadku konieczności przesłania urządzenia do przeglądu i konserwacji do siedziby Wykonawcy koszt przesyłki (w obie strony) wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.

Polski

ZP-103/2016

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na naprawie, kalibracji, wzorcowaniu ilegalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja2001 roku Prawo o miarach (j.t. - Dz. U. 2016 r., poz. 884 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Liczba zadań: 13
3. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę / kalibrację / wzorcowanie / legalizację w zależności od zadania:
1) urządzeń AlcoBlow
2) urządzeń Alcoguant 6020

Polski

ZP-54/2014

Kraków: Usługi naprawy, wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego
Numer ogłoszenia: 141230 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Polski

ZP-144/2013

Kraków: Usługi naprawy, konserwacji, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego
Numer ogłoszenia: 156185 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139287 - 2013r.

Polski
Subscribe to RSS - 50410000-2