50532300-6

ZP-106/2014

INFORMACJA

I

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania
i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które
w zakresie poszczególnych zadań przedstawili następujący Wykonawcy:

Polski
Subscribe to RSS - 50532300-6