71630000-3

ZP.87.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PP w Uściu Gorlickim – budowa obiektu”.
  2. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, polegają na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją techniczną, który określa zakres i sposób wykonania robót - załącznik nr 11 do SIWZ.
Polski

ZP.24.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach (w lokalach i częściach wspólnych budynków) zajmowanych przez jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa małopolskiego, w zakresie:

1)       okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (według wymagań art. 62 ustawy Prawo budowlane), wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości w lokalach;

Polski
Subscribe to RSS - 71630000-3