Dla kierowców

Działania małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

 

Działania Małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj, tj. 7 marca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja organizowana jest cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Podczas działań funkcjonariusze nałożyli na pieszych ponad 1500 mandatów karnych – głównie za  przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej, a także za brak elementów odblaskowych (poza obszarem zabudowanym). Ukarano również 105 rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas działań na tych kierujących nałożono blisko 500 mandatów karnych oraz sporządzono 98 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

Podsumowanie „Ferii 2017” na małopolskich drogach

Podsumowanie „Ferii 2017” na małopolskich drogach

W okresie od 16 stycznia do 26 lutego 2017 roku zostały przeprowadzone policyjne działania „Bezpieczne ferie 2017”.   

Z uwagi na duże natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do górskich miejscowości, przede wszystkim na drodze krajowej nr 7 tzw. „zakopiance” oraz pozostałych drogach tranzytowych województwa w każdy weekend zimowego wypoczynku zostały zwiększone siły policyjne.

Celem prowadzonych działań było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań. Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu uczniów. W okresie wyjazdów i powrotów, zwłaszcza przy zmianie turnusów wypoczynkowych dla poszczególnych województw, zostały przeprowadzone wzmożone akcje policyjne ukierunkowane przede wszystkim na:

 • kierowaniu i upłynnianiu ruchu,
 • bieżącą współpracę z mediami oraz profilaktykę,
 • kontrolę autokarów, przewożących  dzieci i młodzież.

Kontrole były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Informacja o możliwości zgłoszenia autobusu do policyjnej kontroli została rozpropagowana w mediach.  Dodatkowo w lokalnych środkach masowego przekazu przekazany został apel do przewoźników, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci  i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli niezależnie od posiadanych aktualnych badań.         

Dane statystyczne

Ogółem podczas prowadzenia działań „Bezpieczne ferie 2017” policjanci skontrolowali ( w nawiasach analogiczne dane z roku poprzedniego):                        

* 69 932 (78 947) pojazdy,

* 934 (1 751) autobusy, w tym 196 (175) przed wyjazdem .

- Nałożyli  43 382 (42 749) mandaty karne, w tym 210 (758) na kierujących autobusami.

- Skierowali 4562 (1811) wnioski o ukaranie do Sądów, w tym 8 (18) na kierujących autobusami.

- Zastosowali 12 148 (10 257) pouczeń, w tym 50 (141) dotyczących  kierujących autobusami.

- W wyniku kontroli zatrzymano 681 (745) praw jazdy i 2977 (3398) dowodów rejestracyjnych, w tym 1758 (2245) za zły stan techniczny.

- Policyjne kontrole samochodów osobowych ujawniły 4586 (4705) przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów oraz 67 (60) przypadków przewożenia dzieci niezgodnie z przepisami (poza fotelikami ochronnymi lub innymi urządzeniami ochronnymi).

W sumie ujawniono 566 (810) nietrzeźwych kierujących w tym roku. Podczas prowadzonych działań stwierdzono 3 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwych kierujących, 1 przypadek dotyczył kursu na linii regularnej:

 • 22 stycznia 2017r. o około godz. 8.20 w Dąbrowej Tarnowskiej Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej autobus marki Mercedes-Benz Sprinter. 
  W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że 54 – letni kierujący, znajdował się w stanie po użyciu alkoholu - badanie wykazało 0,4 promila alkoholu w organizmie. W pojeździe oprócz kierującego znajdowali się pasażerowie.

Natomiast 2 przypadki dotyczyły przewożenia dzieci na wypoczynek:

 • 17 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w miejscowości Trąbki powiat wielicki, funkcjonariusze podjęli kontrolę autobusu mającego rozpocząć przewóz dzieci. Kontrola była podjęta w wyniku wcześniejszego zgłoszenia do jednostki Policji w/w wyjazdu. Wykonując badanie stanu trzeźwości ujawnili, że kierujący tym autobusem (lat 48) znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,20 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • 25 lutego 2017r. o godz. 8.50 w Oświęcimiu, policjanci przeprowadzili kontrolę autobusu przed wyjazdem z dziećmi na wycieczkę do Bielska Białej. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że 28 – letni kierujący, znajdował się
  w stanie nietrzeźwości - badanie wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie. W pojeździe oprócz kierującego znajdowało się 24 dzieci i 2 opiekunów.

Oprócz działań kontrolnych policjanci w czasie ferii prowadzili nasiloną działalność profilaktyczną w miejscach zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Współpracowali w tym zakresie z organizatorami ferii, przedstawicielami oświaty, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem wypoczywającej młodzieży. W ramach takiej współpracy policjanci przeprowadzili z wypoczywającymi dziećmi 617 (711)   spotkań, pogadanek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Przez cały okres ferii na bieżąco współpracowano z mediami, co zaowocowało 59 (199) wystąpieniami w środkach masowego przekazu. Ponadto na stronach internetowych KWP w Krakowie opublikowano wykaz objazdów i tras alternatywnych do Zakopanego, informacje o najpoważniejszych zagrożeniach w ruchu oraz zasady bezpiecznego podróżowania.

Porównanie dotyczące zimowych ferii roku 2016 i 2017

ROK

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

2016

356

14

438

2017

272

19

325

Podczas ferii 2017 rannych zostało 27 (42) dzieci do lat 14. Zadawalające jest to, że w czasie tegorocznych ferii nie odnotowano w tej grupie wiekowej ofiar śmiertelnych. 

 

 


 

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem przedstawicieli Policji

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem przedstawicieli Policji

W środę 1 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Proszowicach z inicjatywy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej, przedstawicieli zarządców dróg oraz osób reprezentujących instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tematem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz propagowanie optymalnych rozwiązań minimalizujących zagrożenia w tym obszarze.

Przybyłych gości powitał Starosta Proszowicki Pan Grzegorz Pióro, który podkreślił zasadność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Następnie przedstawiciel Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Marek Dworak, zrelacjonował różnorodne działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz założenia Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków od najmłodszych lat.

Podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, omówił aktualny stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach, porównując województwo do całego kraju. Przedstawił także działania i inicjatywy szeroko podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

Dane w zakresie ruchu drogowego na terenie powiatu proszowickiego zaprezentował insp. Jerzy Groński – Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach dokonując analizy zdarzeń drogowych i ich przyczyn.

Następnie głos zabrał dr n.med. Wojciech Skucha – Radny Sejmiku Małopolskiego, podkreślił zasadność edukacji i odpowiedzialności uczestników ruchu drogowego. Dokonał porównania stanu bezpieczeństwa Polski do Norwegii i Szwajcarii, przedstawił rozwiązania techniczne i prawne tam obowiązujące.

Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach st. bryg. Robert Ogrodnik omówił m.in. przyczyny zdarzeń drogowych i ich nieodwracalne skutki.

Podczas spotkania poruszono także kwestie infrastruktury drogowej, w tym również oznakowania dróg, co niewątpliwie ma istotne znaczenie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podsumowaniem dyskusji były wnioski i propozycje działań ograniczających wzrost zagrożeń.

Powiatowe Rady Bezpieczeństwa mają skupiać i konsolidować wszystkie podmioty działające w obszarze ruchu drogowego. Wspólne działania przyniosą najlepsze efekty w zakresie niwelowania zagrożeń w ruchu drogowym.

Podczas działań „Prędkość” 28 kierujących straciło prawo jazdy

Podczas działań „Prędkość” 28 kierujących straciło prawo jazdyMałopolska Policja po raz kolejny w dniach 25 i 27 lutego 2017 roku przeprowadziła działania zapobiegające nadmiernej prędkości.

Podczas tych działań policjanci skontrolowali ponad 3307 pojazdów i ujawnili 2841 kierujących przekraczających prędkość, 28 z nich zatrzymano prawo jazdy za jazdę powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ogółem za ujawnione wykroczenia nałożono 2733 mandaty karne.

Analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że w roku 2016 sprawcami wypadków drogowych w 86 % są kierujący, a średnio co 4. wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość. Policjanci zarówno w codziennej służbie, jak i cyklicznie prowadzą działania mające na celu ograniczanie zagrożeń powodowanych przez kierujących przekraczających prędkość.

Przypominamy, że:

 • przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;
 • jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
 • natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat).

Od początku bieżącego roku małopolska Policja zatrzymała 209 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Dyplom od Wojewody Małopolskiego 

 

Strony