Dla kierowców

 • Według nowych przepisów kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 1) osiągnęła wymagany minimalny wiek (dla roweru 10 lat – art.8 ust. 1 pkt 10 Ustawy o kierujących pojazdami); 2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki...
  więcej
 • Od 19 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy. W związku z tym osoba która chce poruszać się motorowerem musi posiadać kategorię AM. Według przepisów kategorię AM może uzyskać osoba która: - osiągnęła minimalny wiek - na kategorię AM 14 lat. - wykonała badanie lekarskie i nie stwierdzono...
  więcej
 • Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca  w wypadku drogowym  (wypadku w szerokim rozumieniu,  a  więc i kolizji) jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela...
  więcej
 • Zgodnie z art. 98 § 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148) mandatem karnym gotówkowym, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca...
  więcej
 • Mandat karny z chwilą jego podpisania przez ukaranego staje się prawomocny (art. 98 §3 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia). Zgodnie z art. 101 K.p.w prawomocny mandat karny podlega uchyleniu tylko w przypadku gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie....
  więcej
 • Wierzycielem grzywien z tytułu nałożonych mandatów karnych nie jest Policja a Urząd Skarbowy w Opolu. W związku z powyższym z wszelkimi problemami związanymi z płatnościami, w tym internetowymi, należy zwracać się do wyżej wymienionego Urzędu. Ponadto na portalu Urzędu Skarbowego w Opolu pod...
  więcej
 • Poruszanie się motorowerem po drodze dla rowerów (pot. ścieżkach rowerowych) informuję, iż jest to zabronione, zgodnie z art.2 pkt.5 Ustawy Prawa o ruchu drogowym. Droga dla rowerów –„ drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów…”
  więcej
 • Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Osoba, która nie dokonała zapięcia pasów bezpieczeństwa, czy to będąca pasażerem, czy też kierowcą sama odpowiada za niedopełnienie tego...
  więcej
 • Przedmiotową problematykę reguluje ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 ze zm., zwana dalej ustawą). Artykuł 133 ust. 3 ustawy stanowi, że cyt. „Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy /19 stycznia 2013 roku/ ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na...
  więcej
 • Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie, nie zabraniają korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych typu CB radio. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), kierującemu pojazdem...
  więcej

Strony