Czy podając numer rejestracyjny samochodu mogę uzyskać dane personalne właściciela pojazdu?

Zgodnie z art. 80c Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) dane lub informacje zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań takim podmiotom jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i inne wyszczególnione w art. 80c ust. 1.
Formalnie, istnieje możliwość udostępnienia powyższych danych, jednak decyzję taką w wyjątkowych sytuacjach podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o art. 80 c ust. 4 cyt. ,, Minister właściwy do spraw administracji publicznej może udostępnić dane lub informacje zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust.1–3, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.”