Zagubienie prawa jazdy.

W razie zagubienia prawa jazdy Policja nie jest zobowiązana do wydania zaświadczenia o tym fakcie. Sytuację związaną z utratą prawa jazdy regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami). Art. 98 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. Ust. 2 wspomnianego artykułu stanowi, iż w sytuacji, o której mowa powyżej, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu
2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo
3) zwrotu wymagającego zmiany danych.

Zagubienie prawa jazdy (dowodu osobistego, paszportu) czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem danych osobowych do celów przestępczych jak np. próba wyłudzenia kredytu. Z uwagi na powyższe należy rozważyć możliwość zastrzeżenia zagubionego dokumentu w systemie pn. „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”. Wspomniany system to ogólnokrajowa, powszechnie dostępna baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie (obecnie są to prawie wszystkie banki prowadzące działalność na terenie RP), korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.