Likwidacja nieeksplotowanej stacji paliw wraz z podziemnymi, zalanymi wodą zbiornikami na paliwo na terenie jednostki KWP w Krakowie, ul. Łokietka 205


Likwidacja nieeksplotowanej stacji paliw wraz z podziemnymi, zalanymi wodą zbiornikami na paliwo na terenie jednostki KWP w Krakowie, ul. Łokietka 205


 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW w 2015 roku dokonała likwidacji nieeksploatowanych stacji paliw wraz z podziemnymi, zalanymi wodą zbiornikami na paliwo na terenie jednostki KWP w Krakowie ul. Łokietka 205. Głównymi celami było:


- ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie substancji ropopochodnych z otoczenia,


- unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych (wód pochodzących z zbiorników, stalowych zbiorników, oraz skażonego gruntu),


- unieszkodliwienie gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi,


- wyeliminowanie dalszego przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu.


Koszty kwalifikowane zadania: 511 760,00 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 334 957,00 zł


Realizacja zadania 2015 rok

Polski
Status projektu: 
zakończony