„Likwidacja zbiorników nieczystości płynnych oraz wykonanie sieci wewnętrznej kanalizacji dla jednostek podległych KMP Nowy Sącz”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie zadania pn. „Likwidacja zbiorników nieczystości płynnych oraz wykonanie sieci wewnętrznej kanalizacji dla jednostek podległych KMP Nowy Sącz”. Podstawowym celem zadania jest uporządkowanie gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na terenach objętych przedmiotową inwestycją. Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia oraz podniesienie standardu na terenie jednostek podległych KMP Nowy Sącz, poprzez wykonanie sprawnie funkcjonującego system usuwania ścieków sanitarnych, a tym samym uregulowanie gospodarki ściekowej.

Realizacja: 2017 rok

Całkowita wartość projektu: 100 000 zł

Wartość dofinansowania: 70 000 zł

Polski
Status projektu: 
zakończony