"Międzynarodowa współpraca Policji dla dobra młodzieży"

Polski

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie informuje, że realizuje projekt pn. „Międzynarodowa współpraca Policji dla dobra młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.  Głównym celem projektu jest  wzrost umiejętności 35 policjantów i pracowników cywilnych Policji z terenu woj. małopolskiego w zakresie długotrwałej współpracy zosobami młodymi oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym poprzez międzynarodową wymianę wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk policjantów jak i pracowników cywilnych z dwóch państw UE. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez organizację 5 zagranicznych wizyt studyjnych do partnera projektu z Republiki Czeskiej - partnera przyjmującego tj. South Moravian Region Police Directorate. W trakcie każdej wizyty studyjnej zostanie zorganizowane szkolenie dzięki, któremu poznają: system współpracy policji z tamtejszym środowiskiem wychowawców w zakresie pracy z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym na różnych jego poziomach, ukierunkowane na długotrwałą współprace z młodocianymi, metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami młodzieży lub os. młodych zagrożonymi wykluczeniem społecznym, sposoby analizowania tych zachowań oraz sposoby opracowywania strategii radzenia sobie z nimi, sposoby motywowania i zachęcania do podejmowania działań, przezwyciężania trudności przez osoby młode i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, rodzaj wsparcia psychologicznego i finansowego, proponowany rodzinom osób młodych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz odpowiednie do tego regulacje prawne, metody nawiązywania współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się młodzieżą wykluczoną.

Całkowita wartość projektu: 89 971,50 zł

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być policjant mianowany lub pracownik cywilny zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony spełniający łącznie następujące warunki:

a)      regularnie prowadzi zajęcia z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

b)      realizuje zadania w jednostkach garnizonu małopolskiej Policji w na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bądź mianowania/powołania;

c)      zobowiąże się oświadczeniem, do przekazania współpracownikom swojej instytucji wiedzy zdobytej podczas pobytu na wizycie studyjnej.

 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do wysłania pocztą, bądź przedłożenia osobiście w biurze projektu tj. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 31 -571 Kraków, Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych (pok.108 A – I piętro) następujących dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

  1. wypełniony formularz rekrutacyjny zawierający m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, i oświadczenie o posiadanym wykształceniu pedagogicznym, ukończonym kursie pedagogicznym bądź ich braku
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu/kopia rozkazu personalnego,
  3. zgoda oraz rekomendacja przełożonego do udziału w programie mobilności ponadnarodowej wraz z opinią przełożonego,
  4. podpisane stosowne oświadczenie o przekazaniu współpracownikom w swojej instytucji wiedzy zdobytej podczas wizyty studyjnej,

Rekrutacja na IV wizytę studyjną będzie się odbywać w terminie od 23.03.2018 do 20.04.2018 r

Terminy planowanych wizyt studyjnych:

  1. 15.05 - 19.05.2017
  2. 21.08 - 25.08.2017
  3. 20.11 – 24.11.2017
  4. 05.03 – 09.03.2018
  5. 14.05 – 18.05.2018

Zapraszamy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz załącznikami dostępnymi poniżej.

Do Projketu będą mogły być również zrekrutowane osoby (pracownicy cywilni) z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osobą tym zostaną zapewnione warunki adekwatne do ich potrzeb zdrowotnych np. pomoc przy poruszaniu się, odpowiednia dieta.

W razie pytań proszę o kontakt z:

kom. Katarzyna Cygal

mail: katarzyna.cygal@malopolska.policja.gov.pl

tel. 54-819

lub

sierż. Małgorzata Czajowska-Świder:

mail: malgorzata.czajowska@malopolska.policja.gov.pl

tel: 54-885

 

 

Status projektu: 
zakończony