Nowoczesna Policja dla Małopolski

 

 

 

Dnia 28.02.2018 roku podpisano porozumienie o dofinasowanie projektu pn. „Nowoczesna Policja dla Małopolski”   przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie a Zarządem Województwa Małopolskiego.

 

Projekt jest współfinasowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) w ramach Osi 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Celem projektu jest rozwój usług świadczonych drogą on-line i cyfryzacji procedur administracyjnych małopolskiego garnizonu Policji. Projekt przyczyni się do rozwoju e-administracji, poprzez elektroniczne udostępnienie zasobów informacji sektora publicznego w celu zwiększenia otwartości dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług publicznych. Poprzez realizację projektu tj. wdrożenie 6 nowych e-usług publicznych, 4 usług wewnątrzadmnistracyjnych, oraz nowych rozwiązań IT w administracji nastąpi podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną. W ramach projektu zostaną wprowadzone e-usługi publiczne:

- e – zamówienia,

- e – patronat,

- e – informacja publiczna,

- e – wydarzenie o charakterze niemasowym,

- e – zaświadczenie o wypadku bądź kolizji drogowej,

- e – informacja o kontroli autokarów


Całkowita wartość projektu: 40 323 386,00 zł

W tym dofinansowanie z EFRR: 34 272 996,20 zł.

 

 

Działania zrealizowane w projekcie:

W ramach umowy zawartej w dniu 25.06.2018 r. ze spółką WASKO S.A. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, zrealizowano: modernizację sieci teleinformatycznej: dostawa, konfiguracja, wdrożenie urządzeń sieciowych dla CPD, LPD, oraz modernizację infrastruktury (okablowanie, zasilanie i klimatyzacja): rozbudowa infrastruktury sieciowej, system monitorowania warunków klimatycznych, system zasilania awaryjnego i klimatyzacji – dostawa, konfiguracja, wdrożenie. Wartość umowy wyniosła 2 873 280,00 zł brutto.