Szkolenia Policji oraz organów celno-skarbowych w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej CITES

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie realizuje projekt pn.: „Szkolenia Policji oraz organów celno-skarbowych w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej CITES”, nr. PL/2018/PR/0048.

Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z celem szczegółowym 5: Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości, celem krajowym 3: Szkolenia oraz działaniem dotyczącym szkoleń z zakresu różnych typów przestępczości, w szczególności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost kompetencji przedstawicieli Policji oraz przedstawicieli organów służb celno-skarbowych w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości przeciwko CITES. Rezultatem projektu będzie wzrost wiedzy Grupy docelowej w zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej i prawodawstwa krajowego w zakresie CITES oraz wzrost umiejętności w identyfikacji okazów CITES i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa dotyczących zatrzymywania okazów pochodzenia odzwierzęcego a ponadto poszerzenie wiedzy w zakresie postępowań przygotowawczych i karnych w obszarze przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem.

Okres realizacji projektu: 05.04.2018 r. do 30.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 387 175,22 zł

W tym dofinansowanie z FBW: 290 381,42 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020

 

Pierwsze seminarium z zakresu przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawodawstwa krajowego w zakresie CITES w ramach projektu odbyło się w dniach: 15-17.05.2018 r.

                                  

  

Zakres tematyczny:

– Konwencja Waszyngtońska i dokumenty dodatkowe, oraz organy i ciała pomocnicze CITES. 

– Unijne akty prawne i organy CITES.

– Nielegalny obrót dzikiej fauny i flory.

– Aktualne regulacje krajowe w zakresie CITES.

– Zasady przewozu okazów CITES przez granice.

– Problematyka regulacji prawnych w zakresie przedmiotów wytworzonych z gatunków CITES, (meble, instrumenty muzyczne, biżuteria).

– Legalne źródła pochodzenia okazów CITES, dokumenty potwierdzające pochodzenie.

 

Kolejne dwa szkolenia z zakresu identyfikacji okazów CITES oraz bezpieczeństwa podczas zabezpieczeń okazów pochodzenia odzwierzęcego i technik zabezpieczeń okazów roślinnych odbyły się w terminach: 6 – 8 czerwca 2018 r. na terenie ZOO we Wrocławiu oraz 4 – 7 września 2018 r. na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR – PIB.

Zakres tematyczny:

– Współczesna klasyfikacja biologiczna,

– Nazwa i pisownia różnych jednostek klasyfikacji biologicznej, najczęściej spotykane skróty.

– Najczęściej spotykane gatunki CITES.

– Gatunki stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

– Postępowanie z zabezpieczonymi roślinami i zwierzętami.

 

 

 

 

Szkolenie dotyczące postępowania przygotowawczego i karnego w zakresie przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem zostało zorganizowane w dniach: 21-23 listopada 2018 r.. Część zajęć odbyła się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem.

Zakres tematyczny:

– Ochrona karna dzikich zwierząt i roślin w Polsce w świetle implementacji konwencji CITES.

– Przepisy karne (wykroczenia, przestępstwa, konfiskata i odesłanie gatunków CITES do kraju pochodzenia).

– Zmiany systemu karno-prawnych ochrony zwierząt w Polsce.

– Aspekty prawnokryminalne przestępczości zorganizowanej w sferze nielegalnymi handlu okazami CITES.

– Prawnokarne i procesowe aspekty przestępstw przeciwko środowisku z punktu widzenia prowadzącego postępowanie karne.

 

 

 

Szkolenie w zakresie kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt zatrzymanych przez Policję oraz Służbę Celno -Skarbową nielegalnie wywiezionych do strefy Schengen, na przykładzie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu odbyło się w terminie 12-15 marzec 2019 r.

Zakres tematyczny:

– Współczesna klasyfikacja biologiczna,

– Nazwa i pisownia różnych jednostek klasyfikacji biologicznej, najczęściej spotykane skróty.

– Najczęściej spotykane gatunki CITES w tym ptaki.

– Gatunki stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

– Postępowanie z zabezpieczonymi roślinami i zwierzętami.

 

 

Ostatnie seminarium, dotyczące współpracy i wspólnych działań Policji i Organów Celno-Skarbowych, Prokuratury i NGO’s oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem odbyło się w dniach 24-26 kwiecień 2019 r.

Zakres tematyczny:

– Rola Policji i Służb Celno-Skarbowych w ochronie gatunków fauny i flory zagrożonej wyginięciem.

– Współpraca Policji z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko faunie i florze.

– Działalność Służb Celnych w zakresie CITES.

– Wpływ edukacji społeczeństwa na spadek zatrzymań okazów CITES.

– Współpraca organizacji ochrony zwierząt i funkcjonariuszy Policji przy interwencjach związanymi z gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

– Wykorzystanie aplikacji mobilnej w zakresie rozpoznania gatunków CITES i czynnościach operacyjnych związanych z gatunkami podległymi ochronie.

W ramach seminarium zorganizowano grę terenową „Jak poskromić lwa”. Uczestncy, podzieleni na grupy, rywalizowali ze sobą w poszczegónych konkurencjach, które związane były z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości przeciwko faunie i florze zagrożonej wyginięciem. Uczestnicy wysoko ocenili tą formę zajęć.