Walka z korupcją oraz z przestępczością ekonomiczną jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

 

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w ramach projektu pt. „Walka z korupcją oraz z przestępczością ekonomiczną, jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, realizowanego z Polskiej Pomocy Rozwojowej 2017, zorganizowała w dniach od 9 do 12 października 2017 roku na terenie województwa małopolskiego 4 – dniowe, międzynarodowe szkolenie z udziałem funkcjonariuszy Głównego Zarządu Narodowej Policji Ukrainy Obwodu Ivano – Frankowskiego, zajmujących się tematyką zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Nawiązanie współpracy z w/w instytucją oraz zaproszenie funkcjonariuszy, pełniących służbę na terytorium państwa ukraińskiego do wzięcia udziału w szkoleniu było spowodowane tym, iż funkcjonariusze z w/w instytucji wielokrotnie, wcześniej uczestniczyli wspólnie z KWP w Krakowie w realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Mając powyższe na uwadze zaangażowanie tej instytucji w realizację projektu było swego rodzaju formą pogłębienia wcześniej nawiązanej współpracy, a także okazją do wymiany wzajemnych praktyk oraz doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Powodem dla któreg   o KWP w Krakowie zaprosiło do udziału w projekcie w/w instytucję z terytorium państwa ukraińskiego była również skala zjawiska, jakim są przestępstwa gospodarcze związane z przemytem towarów akcyzowych oraz pozostałym przemytem transgranicznym jak i procedery prania brudnych pieniędzy, które ciągle się nasilają na pograniczu polsko - ukraińskim.

Celem bezpośrednim organizowanego szkolenia była ochrona legalnego obrotu gospodarczego poprzez wypracowanie wspólnych metod i działań zmierzających do wzmocnienia ochrony interesów ekonomicznych Ukrainy i Polski, a także określenia kierunków dalszej współpracy.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza cześć szkolenia obejmowała zagadnienia związane z przemytem towarów akcyzowych oraz pozostałym przemytem transgranicznym. Druga cześć szkolenia dotyczyła form zwalczania procederów prania brudnych pieniędzy. W szkoleniu wzieli udział  funkcjonariusze Głównego Zarządu Narodowej Policji Ukrainy Obwodu Ivano – Frankowskiego.  Swoją wiedzą w zakresie w/w tematyki z zaproszonymi gośćmi podzielili się funkcjonariusze małopolskiej Policji oraz CBŚP, którzy pełnili  rolę ekspertów w projekcie. Byli to funkcjonariusze z takich wydziałów jak: Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie,Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Krakowie, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, mający wieloletnie doświadczenie w zapobiegania i przeciwdziałania przestępstwom ekonomicznym. Funkcjonariusze garnizonu małopolskiego jak i CBŚP byli odpowiedzialni za przeprowadzenie szkolenia pod kątem merytorycznym oraz za jego organizację pod kątem logistycznym.
W ramach międzynarodowego szkolenia zostały zorganizowane zajęcia teoretyczne trwające 2 dni oraz warsztaty praktyczne na poligonie (trwające 2 dni). Łącznie w ramach szkolenia zostało przeprowadzonych 24 godz. lekcyjnych szkolenia, tj.: w I dzień 4, II dzień 8, III dzień 8, IV dzień 4 
z zakresu przestępczości ekonomicznej. W trakcie szkolenia zostały wygłoszone referaty nt.:

 • walki z przestępczością gospodarczą w garnizonie małopolskim oraz zagadnienia formalno-prawne dotyczące zwalczania przestępczości gospodarczej, w oparciu o wyniki pracy pionu do walki z przestępczością gospodarczą w garnizonie małopolskim,

 • taktyk i technik rozpoznawania oraz ujawniania zjawiska przemytu towarów akcyzowych oraz formy współpracy z Krajową Agencja Skarbową w zakresie zwalczania przestępstw oraz wykroczeń skarbowych,

 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w obrocie gospodarczym  z partnerami z poza Unii Europejskiej a obrót wewnątrzwspólnotowy, międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy
  a przesyłania środków płatniczych pochodzących z przestępstwa poprzez Western Union.

Podczas warsztatów na poligonie zostały zaprezentowane metody ujawniania przestępstw ekonomicznych przy pomocy psa służbowego do wykrywania tytoniu, mobilnego urządzenia do prześwietlania bagaży, mobilnego stanowiska obserwacyjnego. W w/w warsztatach użyto także drona, jako narzędzia niezbędnego do ujawniania w/w przestępstw, będącego własnością KWP
w Krakowie. Warsztaty były prowadzone w 2 grupach przez funkcjonariuszy KWP w Krakowie. Do przeprowadzania w/w warsztatów zostały wykorzystane dotychczas zabezpieczone materiały dowodowe (wypożyczone za zgodą prokuratury stanowiące dowód rzeczowy) w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych przez KWP Kraków.

Realizacja szkolenia pozwoliła w pełni osiągnąć zakładane rezultaty. W wyniku działań jakie zostały podjęte, tj. organizacji 4 – dniowego szkolenia u uczestników nastąpiło:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom związanych
  z przemytem towarów akcyzowych,

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom związanych
  z przemytem transgranicznym oraz nasilającym się zjawiskiem prania brudnych pieniędzy na terytorium państwa ukraińskiego, pogłębienie wzajemnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej
  w danym kraju.

Efekty zrealizowanego szkolenia zostaną wykorzystane w przyszłości bezpośrednio przez wszystkich funkcjonariuszy biorących udział w 4 – dniowym szkoleniu.  Zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w pracy przez wiele lat po zakończeniu szkolenia. Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu będą rozpowszechniać swoją wiedzę i umiejętności podczas rutynowej współpracy z młodymi adeptami pracy policyjnej. Dodatkowo realizacja szkolenia wpłynie na dalszą współpracę Policji polskiej z Policją ukraińską w zakresie przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym oraz  wypracowania wspólnych metod/narzędzi stosowanych do zwalczania przestępczości ekonomicznej w danym kraju. Wiedza nabyta przez uczestników szkolenia zostanie przekazana innym podmiotom na gruncie lokalnym, a także innym funkcjonariuszom w ramach poszczególnych służb z obu krajów. Wypracowanie wspólnych metod i działań przyczyni się do lepszych wyników w zakresie wykrywania przestępstw przemytniczych.

 

 

 

 

Polski
Status projektu: 
zakończony