Zakup 10 specjalistycznych zestawów płetwonurkowych

Komend Wojewódzka Policji w Krakowie w 2016 roku zakupi 10 specjalistycznych zestawów płetwonurkowychw celuzapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców woj. małopolskiego, ochrony środowiska naturalnego jak i również bezcennych dóbr narodowych w tym wpisanych na liście UNESCO. Specjalistycznych zestawy płetwonurkowe wyposażone będą w łączność podwodną, urządzenia do lokalizacji i bezpiecznego  podejmowania zatopionych niebezpiecznych przedmiotów zawierających  odpady chemiczne lub biologiczne pochodzące z przestępstw. Wskazany jest również zakup pojazdu specjalistycznego pozwalającego na bezpieczne przewożenie nurków wraz z  zestawami butlowymi wysokociśnieniowymi w terenie trudno dostępnym. W celu bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań stawianych przed formacją SPAP oraz właściwego wykonywania służby niezbędne jest specjalistyczne i kosztowne wyposażenie tej jednostki w środki techniczne.


Koszty kwalifikowane zadania: 500 000 zł


Dofinasowanie WFOŚiGW w Krakowie : 350 000 zł


Realizacja zadania 2016 rok


 
Polski
Status projektu: 
zakończony