Ogłoszone

ZP.129.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie, dz. Nr 5884, ul. Rynek 10.
  2. Budynek jest budynkiem administracyjnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjne, murowany z ceramiki.
  3. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać:

1)         W pomieszczeniach piwnicznych ścianę oddzielającą kotłownię od pozostałej części pomieszczeń, naprawy murów w miejscach zawilgoceń;

Polski

ZP.87.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PP w Uściu Gorlickim – budowa obiektu”.
  2. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, polegają na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją techniczną, który określa zakres i sposób wykonania robót - załącznik nr 11 do SIWZ.
Polski

ZP.132.2019

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

UWAGA! Postępowanie prowadzone jest na stronie https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Ogłoszone