Unikaj zagrożeń

Dzień Bezpiecznego Internetu - Działajmy Razem

W ramach wydarzenia „Dzień Bezpiecznego Internetu” w 2019 roku obchodzonego pod hasłem „Działajmy razem”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Michałowicach, zorganizowali w dniu 07 lutego 2019 roku na terenie szkoły – grę wirtualno – terenową.

W trakcie gry, uczestniczyło w niej 110 uczniów z klas 4 - 8 oraz 6 nauczycieli. Uczestnicy poruszali się w kilkuosobowych zespołach, pomiędzy sześcioma usytuowanymi „stoiskami”. Uczniowie odszukiwali właściwe miejsce, które oznaczone były kartami z QR Kodami. Drużyny wykonywały wyznaczone zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej i zdobywały punkty, jak również omawiały pozytywne strony Internetu, z którymi mają do czynienia na co dzień. W przypadku, gdy któraś z drużyn nie „zaliczyła” zadania – „złapała wirusa komputerowego”, poddawana była kwarantannie – leczeniu na stanowisku „Level 4” – gdzie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką bezpieczeństwa w Sieci.

Grupy otrzymywały „Karty Logowania Drużyny” wraz z zawartym dla niej QR Kodem, do którego stanowiska – Levelu ma się „zalogować”. Jeżeli uczestnicy nie posiadali smartfonu z odpowiednią aplikacją, były przygotowane karty z alternatywną formą wskazania stanowiska oraz zadania do wykonania.

Zaproponowana forma działań edukacyjnych w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, spełniła oczekiwania uczniów biorących udział w grze, jako ciekawa forma zdobywania wiedzy o bezpiecznych zachowaniach w korzystaniu z sieci internetowej.

12 marca 2019 roku w szkole Podstawowej w Michałowicach, odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakończenie działań prowadzonych w ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 7 lutego 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili spotkania, z młodzieżą w klasach  6-8 w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie. Profilaktyka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowanego przez Komisję Europejską  w 2004 roku, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież oraz nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Działajmy razem”!

Podczas spotkania z dziećmi policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Oprócz tematu głównego policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci, a także wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i telefonów komórkowych oraz omówili temat odpowiedzialności nieletnich. Ponadto mogły one dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" - Zawoja

W dniu 27 stycznia na stoku narciarskim „Wojtek” w Zawoi policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, edukowali dzieci, dorosłych i młodzież w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Funkcjonariusze wspólnie z ratownikami GOPR promowali bezpieczeństwo wśród narciarzy i snowboardzistów, poszerzali wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz materiały informacyjno-edukacyjne zwierające min. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Wszystkie dzieci, które odwiedziły policyjne stanowisko otrzymały informacje na temat konkursu plastycznego na zilustrowanie dekalogu zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - „Stok nie jest dla bałwanów”.

Współorganizatorami imprezy byli: Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

Dzień Babci i Dziadka - spotkanie z Seniorami  

W środę 23 stycznia 2019 roku policjanci z wydziałów: prewencji i ruchu drogowego KWP w Krakowie, w Klubie Seniora przy Parafii Najświętszego Imienia Maryi Ojców Pijarów w Krakowie, przeprowadzili pogadankę profilaktyczno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.

Spotkanie to odbyło się przy okazji obchodzonego w tym czasie Dnia Babci i Dziadka. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników głos zabrała policjantka ruchu drogowego, która przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na drodze. Podkreśliła jak ważne jest używanie elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku i nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Następnie głos zabrała policjantka z wydziału prewencji, która omówiła ważny aspekt oszustw metodą na wnuczka i policjanta. Ostrzegła przed sposobem działania sprawców tych oszustw. Na konkretnych przykładach omówiła jak wygląda krok po kroku postępowanie tych przestępców i poinstruowała jak należy postępować w przypadku stania się ich ofiarą.

Po omówieniu tematów, policjantki bardzo szczegółowo odpowiadały na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Na zakończenie spotkania słuchaczom wręczono materiały informacyjno-edukacyjne oraz odblaski „Warta”.

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" - inauguracja

12 stycznia 2019 roku małopolska Policja uczestniczyła w inauguracji trzeciej edycji akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Działania zorganizowane zostały przez Biuro Prewencji KGP na  terenie stacji narciarskiej „Kasina Ski”, w gminie Mszana Dolna. Dla uczestników zorganizowano  konkursy, quizy i testy wiedzy.  Odbył się również pokaz ratowniczy, zorganizowany przez Podhalańską Grupę GOPR.

Celem akcji informacyjno-edukacyjnej jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach. Partnerami przedsięwzięcia są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Fundacja PZU.

Inauguracja kolejnej edycji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” to również ogłoszenie konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Na potrzeby akcji została utworzona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

 

Seminarium "Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych"

W ramach długoletniej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, a Akademią Ignatianum w Krakowie, funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie – podinsp. Wojciech Chechelski został zaproszony do udziału w organizowanym 7 stycznia 2019 roku seminarium naukowym - „Szkoła wobec nowych wyzwań i szans edukacyjnych”, adresowanym do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego.

Seminarium organizowane było przez Katedrę Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej oraz Prezydenta Miasta Krakowa – Pana prof. Jacka Majchrowskiego. W trakcie trwania seminarium, podinsp. Chechelski wspólnie z Panią dr hab. Klaudią Węc prof. AIK oraz kpt. Grzegorzem Chudoba z Zakładu Karnego w Trzebini, przybliżyli uczestniczącym dyrektorom tematykę zachowań ryzykownych, do jakich może dochodzić na terenie placówek oświatowych, a także uczestniczyli w panelu dyskusyjnym podsumowującym ww. seminarium.

 

Protokół zespołu certifikującego projekt "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

19 grudnia 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 20 placówek oświatowych z województwa małopolskiego może pochwalić się tytułem „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

protokół do pobrania

 

„Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo”

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Nowym Bieżanowie, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zorganizowało Senioriadę, na którą zaprosiło policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W ramach zorganizowanego przedsięwzięcia koordynator  ds. seniorów wygłosił wykład na temat „Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo”. Podczas wizyty policjanci przestrzegali Seniorów przed zagrożeniami. Mówili o przestępstwach popełnianych na szkodę osób starszych, metodach którymi posługują się sprawcy, a także konsekwencjach prawnych wynikających z podpisywania umów oraz wpuszczania do domów nieznajomych. Dodatkowo przybliżono seniorom kwestię bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych.

Powyższe przedsięwzięcie nawiązywało do podpisanego niedawno porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach którego przedstawiciele podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów oraz ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców poprzez wprowadzenie kampanii społecznej pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można zapoznać się z filmami przedstawiającymi zagrożenia oraz sposoby działania w przypadku zaistnienia opisywanych sytuacji.

https://uokik.gov.pl/html/multimedia/spoty/01/spot-uokik-pokazy.mp4
https://uokik.gov.pl/html/multimedia/spoty/02/spot-uokik-umowy.mp4

Na zakończenie spotkania słuchaczom wręczono materiały informacyjno-edukacyjne oraz odblaski „Warta”. 

Bezpieczne zakupy przedświąteczne

15 grudnia br. policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów w Centrum Handlowym Czyżyny. Mundurowi przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Można było dowiedzieć się o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu.

Działania profilaktyczne skierowane były również do osób starszych, które miały na celu przestrzeganie ich, jak zapobiegać oszustwom na przykład tzw. „metodą na wnuczka". Policjanci rozmawiali z osobami starszymi i przekazywali informacje oraz ulotki o sposobach działania sprawców. Udzielając porad informowali, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy nieznajomym, gdyż sprawcy mogą podawać się za krewnych, kurierów, czy policjantów po to, aby oszukać i zdobyć pieniądze.

Każdy odwiedzający otrzymał materiały informacyjno – edukacyjne. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach czy pomalować specjalnie przygotowane kolorowanki policyjne, a także odbić na „kartce z numerami alarmowymi" własne odciski palców. Przy stanowisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy której dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie oraz mogły poczuć się przez chwilę, jak „prawdziwy policjant" przymierzając mundurek.

  

Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego 2018/2019

14 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie sezonu zimowego 2018/2019. Tym razem miejscem inauguracji była Stacja Narciarskia Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju. Dla wszystkich, którzy zdecydowali się rozpocząć sezon przygotowano wiele atrakcji. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie przeprowadzili konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży, promowali wśród uczestników bezpieczne formy aktywnego wypoczynku oraz odpowiednie zachowania narciarzy na stoku. Jak co roku, dużą popularnością wśród wszystkich uczestników cieszył się „Inspektor Wawelek” - maskotka małopolskiej Policji, który towarzyszył dzieciom przez całą imprezę. Do spędzania zimy w Małopolsce zachęcali m.in. Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa Małopolskiego oraz Leszek Zegzda, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.  

 

Uroczyste wręczenie Certyfikatów ZPB 2018

W dniu 25 października 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.

Powyższe przedsięwzięcie wpisało się w obchody 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości W uroczystości uczestniczyli również Pani Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Marek Bzdek – Wójt Gminy Bochnia, Ewelina Makowska – Zastępca Wójta Gminy Bochnia, Zofia Pyla – Radna Powiatu Krakowskiego, dr inż. arch. Krzysztof  Kwiatkowski z Politechniki Krakowskiej Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Joanna Szypułka – reprezentująca  Europe Direct w Krakowie, przedstawiciele szkół oraz Policji województwa małopolskiego. Ponadto w gali wręczenia certyfikatów uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi oraz policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Wśród wyróżnionych 15 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk  I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer oraz Joanny Szypułki znalazły się :

1.    Zespół Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach
2.    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
3.    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach
4.    Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
5.    Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach
6.    Szkoła Podstawowa  im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli
7.    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzyszofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie
8.    Szkoła Podstawowa nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie
9.    Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
10.  Szkoła Podstawowa nr  159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie
11.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
12.  Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
13.  Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej
14.  Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie
15.  Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymali asp. szt. Anna Gąsiorek-Rezler z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oraz asp. szt. Grzegorz Maj z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. 

Tradycją stało się, że szkoły, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miały  okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz talenty. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję podziwiać występy:

Uroczystość uświetnili wyjątkowi młodzi ludzie, którzy zaprezentują swoje osiągnięcia oraz talenty. Jako pierwsza wystąpiła Zuzanna Knez uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach, która zaprezentowała utwór „Taki kraj” Jana Pietrzaka.

Kolejnym laureatem była Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie, która zaprezentowała marszowy układ taneczny w wykonaniu uczniów klasy II a w barwach flagi Polski.

W dalszej części powyższego przedsięwzięcia wystąpili artyści, z których jeden jest wychowankiem Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej. Szkoła, w tym roku z okazji nadania imienia Polski Niepodległej odebrała Certyfikat z rąk Komendanta. Jako pierwszy zaśpiewał Jan Kubas przy akompaniamencie Jakuba Staśto. Następnie Michał Bobak zagrał na wibrafonie, a Jakub Staśto na pianinie.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra z Baczkowa pod kierownictwem kapelmistrza Wojciecha Zwiernika. Wszyscy obecni wysłuchali koncertu w wykonaniu orkiestry, której partnerowała Weronika Czyż uczennica klasy II – I LO w Bochni. Podczas występu można było usłyszeć między innymi: Hej, hej ułani - piosenka patriotyczna, Zawsze gdzieś czeka ktoś - Anna Jantar, Co się stało z mamą - Maryla Rodowicz, Instrumentalnie Firework - Katy Perry, You shook me all night long – AC/DC, Treasure - Bruno Mars.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w Muzeum.

 

Seniorze nie daj się oszukać!

W dniu 16 października 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zorganizował z okazji Europejskiego Dnia Seniora spotkanie dotyczące bezpieczeństwa oraz świadomości prawnej osób starszych. W ramach przedsięwzięcia policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki społecznej dotyczącej osób starszych.

Podkom. Beata Wcisło - koordynator działań w zakresie bezpieczeństwa Seniorów małopolskiej Policji zaprezentowała tematykę związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem osób starszych oraz przedstawiła przykłady oszustw dokonywanych metodami „na wnuczka”, „na pracownika opieki społecznej”, „na funkcjonariusza”. Ponadto policjantka opowiadała o różnych  problemach, z jakimi codziennie borykają się osoby starsze. Spotkanie było okazją do zwiększenia świadomości seniorów w sytuacjach, w których przestępcy wykorzystują łatwowierność, by w ten sposób pozbawić ich majątku, na który pracowali całe życie. Omówiła także tematykę związaną m. in.: z przestępczością internetową, co zrobić w przypadku utraty dokumentów, przedkładania do podpisu różnych umów.

Na zakończenie słuchaczom wręczono materiały informacyjno-edukacyjne oraz odblaski „Warta”, a także podczas przerwy udzielały porad biorącym udział w konferencji.

 

"Królewskie Wakacje"

W dniu 13  lipca 2018 roku w ramach projektu „ Królewskie Wakacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju” we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa,  policjanci Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego, Komisariatu Wodnego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji uczestniczyli w pikniku dla dzieci i młodzieży. W trakcie imprezy zorganizowano liczne pokazy i konkursy promujące zdrowy styl życia oraz kształtujące bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci miały możliwość zapoznania się kampanii „Bądź bezpieczny w wakacje” w ramach której mogły zapoznać się z zagrożeniami w sieci, a także dowiedzieć się nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy.

Zwycięzcy testów wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursów plastycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem wakacyjnego wypoczynku zostali nagrodzeni upominkami bądź elementami odblaskowymi. Każda osoba, która odwiedziła „stoisko” prewencji i ruchu drogowego otrzymała materiały profilaktyczne promujące zasady  bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz w miejscu zamieszkania.

Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców. Każdy uczestnik mógł poczuć się jak prawdziwy policjant przymierzając mundury oraz zobaczyć sprzęt policyjny: motorówkę bądź radiowóz.

Porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli

W dniu 11 lipca 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z przedstawicielami krakowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbyło się ramach podpisanego Porozumienia  o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli z dnia  8 czerwca 2018 rokupomiędzyKomendantemGłównym Policji a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Głównymi celami porozumienia są:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli, w szczególności klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- podejmowanie wobec klientów ZUS wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz promocyjnych zwiększających świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

- przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym, w szczególności przestępstwom korupcyjnym,  m. in. poprzez podnoszenie świadomości pracowników ZUS w tym zakresie.

Ponadto porozumienie przewiduje prowadzenie wspólnych działań bieżącej wymiany informacji, a także zapobieganie zachowaniom negatywnym w szczególności skierowanym przeciwko osobom starszym. Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do opracowania wspólnych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz ich udostępniania za pośrednictwem oddziałów ZUS.

tekst porozumienia do pobrania

 

"Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo" - protokół zespołu certifikującego projekt

18 czerwca 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 protokół do pobrania

 

Protokół zespołu certifikującego projekt "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

20 czerwca 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez małopolskie szkoły. Kolejne 15  placówek oświatowych z województwa małopolskiego mogą pochwalić się tytułem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Bezpieczeństwo w turystyce – Gorczański Park Narodowy 

W dniach 5-6 maja 2018 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie plenerowej organizowanej przez Gorczański Park Narodowy - „Weekend z dzieckiem w Gorczańskim Parku Narodowym”.

W imprezie brali udział także przedstawiciele Podhalańskiej Grupy GOPR oraz Nadleśnictwa Limanowa. W trakcie spotkanie na uczestników czekało wiele atrakcji: warsztaty etnograficzne, zabawy przyrodnicze, oraz wycieczki w góry z przewodnikiem. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania profilaktyczno – edukacyjne, mające służyć poprawie bezpieczeństwa turystów, poprzez podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń i sposobów ich unikania oraz szukania pomocy w razie potrzeby. Adresatami działań były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe wypoczywające w górach.

 

Odsłonięcie „Obrazu w pigułce” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

25 kwietnia br. na Oddziale Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie odbyło się  uroczyste odsłonięcie i przekazanie obrazu dzieciom – małym pacjentom, które wykonały modele z plasteliny związane z tematem przewodnim „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”.

W powyższym wydarzeniu wzięli udział policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy odebrali podziękowanie z rąk Pana Marcina Kowalika pomysłodawcy projektu – wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W dowód wdzięczności  za wsparcie inicjatywy autor „Obrazu w pigułce” na ręce mundurowych przekazał malunek, który stanowi część wspólnego dzieła. Partnerami akcji było: Miasto Kraków, Akademia Sztuk Pięknych  w Krakowie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

„Obraz w pigułce – Bezpieczeństwo w sieci dla dzieci”

11 kwietnia 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wzięli udział w akcji profilaktycznej, której hasłem przewodnim było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w „sieci”. Pacjenci z oddziałów gastroenterologii, kardiologii oraz onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu-Krakowie uczestniczyli w pierwszej części akcji artystyczno-charytatywnej pt. „Obraz w pigułce”.  Autorem powyższego przedsięwzięcia  jest dr hab. Marcin Kowalik z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W ramach  projektu, na podstawie plastelinowych modułów wykonanych przez pacjentów ze szpitala dziecięcego wolontariusze stworzą obraz, który następnie zostaje przekazany szpitalowi.  

Do powyższego wydarzenia zostali zaproszeni przedstawiciele małopolskiej Policji, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką społeczną, kierowaną między innymi do dzieci i młodzieży.  Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podczas spotkania z dziećmi rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Poruszyli temat szacunku do innych użytkowników w sieci, a także wzajemnych relacji między dziećmi. Przedstawili również niektóre konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu i telefonów komórkowych. Ponadto z dziećmi omówiono zachowania ryzykowne m.in. co zrobić w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

W ramach akcji pacjenci na tekturkach stworzyli prace z plasteliny nawiązujące do tematu spotkania. Dodatkową atrakcją był udział „Inspektora Wawelka” policyjnej maskotki, z którą można było zrobić sobie pamiątkową fotografię.

Spotkanie zorganizowane w szpitalu spotkało się z ciepłym przyjęciem przede wszystkim ze strony dzieci, ale i opiekujących się nimi pracowników. Uroczyste odsłonięcie i przekazanie obrazu szpitalowi odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku, w którym uczestniczyć będą dzieci,  autorzy akcji oraz w zaproszeni goście.

 

Bezpieczne zakupy przedświąteczne

W dniu 24 marca 2018 roku policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przeprowadzili działania prewencyjne dotyczące bezpiecznych zakupów przedświątecznych w galeriach handlowych w Krakowie. Funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego kupowania i udzielali porad, na co zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą przestępstwa.

Można było dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie korzystać z bankomatów, jak uniknąć kradzieży kieszonkowej lub włamania do pozostawionego na parkingu samochodu. Policyjne stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób robiących zakupy w centrach, a w szczególności przez osoby starsze, które zadawały policjantom dużo pytań oraz dzieliły się spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.

Z kolei dzieci, które wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie – otrzymały upominki oraz kartki, na których składały własne odciski palców. Przy stoisku wystawiona była również maskotka małopolskiej Policji, przy którym dzieci robiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

 

Spotkanie z przedstawicielami małopolskich Parków Narodowych

W dniu 16 marca 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak oraz Naczelnik Wydziału Prewencji mł.insp. Piotr Kulesza, w spotkaniu uczestniczyli także Komendanci tych jednostek Policji garnizonu małopolskiego, na terenie których znajdują się parki narodowe. W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) łącznie zajmują one 56 tys. ha.

Podczas narady przedstawiono założenia współpracy pomiędzy służbami parku a Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń, popełnianych ma terenie parków narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Szczegółowo omówiono główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych

Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2017 roku zaliczyć należy:          

  1. poruszanie się poza szlakami, turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi obszarami;
  2. wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
  3. palenie ognisk i wyrobów tytoniowych;
  4. ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
  5. biwakowanie  z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych.

Zwrócono uwagę na zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony), na terenach parków narodowych.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w zadania wynikające z Priorytetu lokalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, realizowanego między innymi przez wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa w rejonach atrakcyjnych turystycznie.  

 

IV Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji - sukces małopolskich policjantów.

W dniach 5 - 6 marca 2018 roku na stacji narciarskiej Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach  miała miejsce czwarta edycja Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji. Zawody objęte zostały patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Zawody zorganizowane były  przez Biuro Prewencji KGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W zawodach rywalizowało 36 policjantów z garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i stołecznego.

W ramach zawodów rozgrywane były trzy konkurencje:

•Test Wiedzy - obejmujący problematykę organizacji i pełnienia służby patrolowej, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich;

•Slalom Gigant;

• „Spacer Narciarza” - polegający na pokonaniu na nartach wyznaczonej trasy z plecakowym zestawem ratunkowym oraz z akią dla pokrzywdzonego (w tej roli wykorzystany został fantom) i przetransportowaniu go do miejsca docelowego.

Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla  zwycięzców poszczególnych konkurencji przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Natomiast dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zostały przewidziane nagrody motywacyjne w formie pieniężnej.

Zawodnicy garnizonu małopolskiego zajęli następujące miejsca:

Klasyfikacja generalna:

indywidualna:

I miejsce - sierż. Oliwier Martyna

III miejsce -  sierż. szt. Dawid Śliski

drużynowa:

I miejsce – sierż. Oliwier Martyna i st. sierż. Magdalena Zmarz

II miejsce – sierż. szt. Dawid Śliski i sierż. Maciej Kurzeja

                

konkurencja „Spacer Narciarza”:

 I miejsce – sierż. Oliwier Martyna i st. sierż. Magdalena Zmarz

konkurencja Slalom Gigant:

I miejsce – sierż. Oliwier Martyna

II miejsce – sierż. Maciej Kurzeja

III miejsce - st. sierż. Magdalena Zmarz

 

Spotkanie z młodzieżą liceum o profilu mundurowym 

Kolejny już raz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z uczniami liceum o profilu mundurowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Telimeny 9 w Krakowie.

Uczniowie klas o profilu bezpieczeństwo publiczne zobowiązani są do noszenia munduru w czasie zajęć trzy razy w tygodniu. Ponadto w ich wychowanie i edukację zaangażowane są służby między innymi: Policja, Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Po ukończeniu szkoły kandydat ubiegający się o przyjęcie np. do Policji otrzymuje dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby. W trakcie nauki uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych, podstawowe przepisy prawne dotyczące: prawa karnego, prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego itp. W ramach zajęć realizowane są wycieczki do jednostek policyjnych. Dodatkowo duży nacisk kładzie się na dyscyplinę, zaangażowanie w działania mające na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, aktywność charytatywną oraz budowanie postaw patriotycznych.

Na prośbę wychowawcy policjanci przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas I i II XXV LO, podczas których poruszone zostały zagadnienia związane z „Bezpieczeństwem Seniorów”, tematy dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także odpowiadali na pytania młodzieży związane ze służbą w Policji.

 

Światowy Dzień Śniegu  

21 stycznia 2018 roku już kolejny raz małopolscy policjanci uczestniczyli w imprezie „Światowy Dzień Śniegu”. WORLD SNOW DAY, czyli Światowy Dzień Śniegu, jest częścią Kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zatytułowanej "Bring Children to the Snow", mającej na celu promowanie nie tylko zabawy na śniegu, ale również edukacji związanej ze śniegiem.

 

Policjanci pełniący służbę w patrolach narciarskich i policjanci „profilaktycy” promowali zasady bezpiecznego wypoczynku oraz uprawiania sportów zimowych, a także przypominali o obowiązującym na zorganizowanych terenach narciarskich Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (Dekalog FIS). Funkcjonariusze promowali akcję informacyjno – edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest budowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, a także poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Podczas prowadzonych rozmów z dziećmi policjanci informowali o konkursie  - ,,Stok nie jest dla bałwanów”, organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU.

Konferencja „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"  

18 stycznia, na zaproszenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakwie, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, uczestniczyli w konferencji szkoleniowej - „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Do udziału zaproszono instruktorów sportowych, nauczycieli oraz trenerów współpracujących z Miastem Kraków w ramach wspólnych projektów sportowych.

Konferencja została otwarta przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu – Panią Katarzynę Król. Wykład inauguracyjny - poświęcony rozwojowi i dojrzewaniu młodych ludzi, wygłosił Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ. Wśród zaproszonych wykładowców, byli m. in. dr. n. med. Piotr Hydzik - kierownik Kliniki Toksykologii CMUJ, Jolanta Ryniak - specjalista psychologii klinicznej, Bartosz Michalewski – MONAR oraz policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie - kom. Katarzyna Cygal, asp. szt. Robert Bretner oraz nadkom. Wojciech Chechelski.

W trakcie trwania szkolenia, które odbywało się w Tauron Arenie Kraków, prowadzący wykładowcy w swoich wystąpieniach odpowiadali m. in. na pytania dot.:

  • Wpływu, jaki na organizm młodego człowieka mają alkohol, narkotyki i substancje psychoaktywne
  • Ryzyk, jakie wiążę się z „dopalaniem” w sporcie
  • Procedur postępowania z dzieckiem, którego rodzina boryka się z problemem uzależnienia lub przemocy, odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • Współczesnych cyberzagrożeń, z jakimi dzieci i młodzież mogą się zetknąć.

W konferencji uczestniczyło około 700 trenerów i instruktorów sportowych, którzy na jej zakończenie otrzymali certyfikaty. 

starsze artykuły:

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.