ZP.107.2018

Nr referencyjny: 
ZP.107.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-25 12:00
Przedmiot zamówienia: 
KP Klucze - budowa obiektu
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Komisariatu Policji przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach wraz z budową przyłączy wod.-kan., instalacji wod.-kan., gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej (silnoprądowej i niskoprądowej), kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazociągu, budową murów oporowych oraz budową utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych w miejscowości Klucze, na działkach nr ew. gr. 207/4, 1616/1, 1616/2, 1616/4, 1616/5. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest również zapewnić obsługę geologiczną i geodezyjną inwestycji, przygotować zgodnie z umową niezbędną dokumentację powykonawczą dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym m.in.: świadectwo energetyczne dla budynku i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu (na etapie realizacji należy przewidzieć wykonanie oświetlenia awaryjnego miejsc usytuowania gaśnic ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami – miejsca usytuowania należy uzgodnić z Zamawiającym).  
 2. Zadanie inwestycyjne opisane powyżej w pkt 1 prowadzone jest przez dwóch inwestorów:

-        KWP w Krakowie w zakresie wszelkich prac realizowanych na działce nr ew. gr. 1616/2;

-        Gmina Klucze w zakresie wszelkich prac realizowanych na działkach nr ew. gr. 207/4, 1616/1, 1616/4 i 1616/5.

W związku z powyższym zamierzenie to będzie realizowane i finansowane osobno przez każdego z ww. inwestorów.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ

  https://secure.malopolska.policja.gov.pl/index.php/s/RtPDzUXw9jXAO3O

  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ.

Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego i teleinformatycznego ujętego w załączniku nr 14 do SIWZ. 

 1. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
 2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 3. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
 4. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.

Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ

Słownik CPV: