ZP.12.2018

Nr referencyjny: 
ZP.12.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-09 12:00
Przedmiot zamówienia: 
KP Szczawnica - budowa nowej siedziby
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest  budowa nowej siedziby Komisariatu Policji przy ul. Skotnickiej   w Szczawnicy  na działkach nr ew. 869/21, 869/22, 844/8, obręb 1 Szczawnica z rozbiórką istniejącego budynku. Budowa obejmuje wykonanie pod klucz: budynku administracyjnego z masztem antenowym, budynku gospodarczego, z garażami, kotłownią, i agregatem prądotwórczym, instalacji wod.-kan., instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Skotnickiego, budowa murów oporowych z instalacją drenażową, budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych), budowa ogrodzenia z bramami automatycznie otwieranymi., oraz usunięcie kolizji istniejącej linii energetycznej nN z planowaną budową budynku gospodarczego (w tym zaprojektowanie i przebudowa fragmentu  istniejącego kabla nN). W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest również zapewnić obsługę geologiczną i geodezyjną inwestycji, przygotować zgodnie z umową niezbędną dokumentację powykonawczą dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym m.in.: świadectwo energetyczne dla budynku i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu (na etapie realizacji należy przewidzieć wykonanie oświetlenia awaryjnego miejsc usytuowania gaśnic p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami – miejsca usytuowania należy uzgodnić z Zamawiającym).  
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 11 do SIWZ, Program Funkcjonalno Użytkowy dotyczący usunięcia kolizji istniejącej linii energetycznej nN z planowaną budową budynku gospodarczego – załącznik nr 12 do SIWZ. Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego. 
  3. Przedmiar robót (w załączniku nr 11 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej dla weryfikacji faktycznego zakresu prac.
  4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
  5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  6. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub równoważnej techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
  7. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.
  8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ.
Załączniki: 
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
08-06-2018
22-06-2018
26-06-2018
26-06-2018
28-06-2018
04-07-2018
04-07-2018
04-07-2018
Słownik CPV: