ZP.129.2019

Nr referencyjny: 
ZP.129.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-11-22 12:00
Przedmiot zamówienia: 
KP w Jordanowie – przebudowa obiektu
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie, dz. Nr 5884, ul. Rynek 10.
  2. Budynek jest budynkiem administracyjnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjne, murowany z ceramiki.
  3. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać:

1)         W pomieszczeniach piwnicznych ścianę oddzielającą kotłownię od pozostałej części pomieszczeń, naprawy murów w miejscach zawilgoceń;

2)         Na parterze budynku przebudowę wewnętrzną w celu stworzenia sanitariatów, pomieszczenia MOP, wydzielenia strefy ogólnej oraz pomieszczeń biurowych;

3)         Na piętrze budynku przebudowę wewnętrzną pomieszczeń, przebudowę pomieszczeń sanitariatów, poszerzenie biegów schodowych;

4)         Na poddaszu przebudowę wewnętrzną, poszerzenie schodów, powiększenie spocznika;

5)         Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

6)         W zakresie tarasu: skucie warstwy lastryka, wykonanie warstw izolacji szczelnej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, wykonanie nowej wylewki w spadku, wykonanie nowych okładzin z płytek gresowych mrozoodpornych;

7)         Nową instalację wodociągową

8)         Nową instalację hydrantową (wraz z wykonaniem zaworu antyskażeniowego)

9)         Nową instalację kanalizacji sanitarnej

10)     Nową instalację wentylacji i klimatyzacji

11)     Nową instalację elektryczną

12)     Nową instalację teletechniczną

13)     Nową instalację antenową  od masztu antenowego do pomieszczenia serwerowni (2 kable antenowe). Wybrane parametry kabla antenowego: impedancja 50 Ω, tłumienność nie większe niż 2,67 dB/100m  przy 150 MHz, opór właściwy żyły środkowej nie większy niż 1,48 Ω/km, średnica ½” z dielektrykiem piankowym (kabel referencyjny LDF4-50A). Na maszcie - przy wysięgnikach antenowych oraz na dachu budynku - w bezpośrednim sąsiedztwie masztu i przepustów kablowych, należy wykonać szyny uziemiające do podłączenia uziemiaczy przewodów antenowych (tzw. groundingów). W pomieszczeniu technicznym dla radiotelefonów (serwerownia) w pobliżu wejścia przewodów antenowych do pomieszczenia, wykonać tablicę odgromnikową wraz z odgromnikami typu PolyPhaser IS-B50NL-C1 lub APG=BNF NF-350 (zachować 50 % rezerwy). Tablicę odgromnikową wyposażyć w szynę uziemiającą, którą należy połączyć z uziemieniem budynku zgodnie z przepisami i normami. Maszt i punkt uziemienia tablicy odgromnikowej powinien posiadać galwaniczne połączenie.

14)     Drogę kablową dla nowego przyłącza teletechnicznego od istniejącej studni kablowej do nowego pomieszczenia serwerowni.

15)     Nową instalację oddymiania (w tym zabudowa klapy oddymiającej i drzwi wyposażonych w siłowniki)

16)     Wykonanie nowych nasad i wyrzutni dachowych

17)      Wykonanie odprowadzenia skroplin pieca kondensacyjnego do instalacji kanalizacyjnej

18)     Zabudowę schodołazu dla niepełnosprawnych z przyciskiem i instalacją przyzywową

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 12 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że z zakresu zamówienia wyłączona jest realizacja następującego zakresu prac ujętego w dokumentacji:

1)       zagospodarowanie terenu, w tym: ułożenie kostki, wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej (rys. P1 projekt wykonawczy branża budowlana),

2)       zabudowa drzwi D3 do klatki schodowej prowadzącej z poziomu parteru do piwnicy (rys. A2 projekt wykonawczy branża budowlana)

3)       Wymiana pokrycia dachowego (rys. A5 projekt wykonawczy branża budowlana)

4)       Przemurowanie kominów (rys. A5 projekt wykonawczy branża budowlana)

5)       Wykonanie pochylni przyschodowej (rys. A2 i A12 projekt wykonawczy branża budowlana)

 

  1. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
  2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
  3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  4. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
  5. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy.

10. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.

11. Prace realizowane będą w czynnym obiekcie.

12. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

 

Załaczniki do SIWZ 11, 12, 13 Dokumentacja techniczna, STWiORB, przedmiary:

https://secure.malopolska.policja.gov.pl/index.php/s/0XbQpBHo6dFI8OA

 

 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie KP Jordanów na dzień 28.10.2019r. (poniedziałek). Zbiórka o godz. 10.00 przed dyżurką w KP Jordanów, ul. Rynek 10

 

Słownik CPV: