ZP.20.2018

Nr referencyjny: 
ZP.20.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-30 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów i odczynników do urządzeń LK
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 1. Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 2. Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 3. Materiały do urządzeń QiaCube
Zad. 4. Materiały do urządzeń PerkinElmer
Zad. 5. Materiały do urządzeń Shimadzu
Zad. 6. Materiały do urządzeń Eppendorf AG
Zad. 7. Materiały do urządzeń Gilson
Zad. 8. Odczynniki
Zad. 9. Odczynniki
Zad. 10. Materiały do urządzeń Hamilton
Zad. 11. Materiały od urządzeń Applied Biosystems.
2.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.    Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.
4.    Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
5.    Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 3, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
    opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika Nr 3 do SIWZ ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
6.    Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.
7.    Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
8.    Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.
9.    Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109) .
10.    Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w załączniku nr 2 do SIWZ.

Słownik CPV: