ZP.21.2018

Nr referencyjny: 
ZP.21.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-06-15 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych (zlewki, pipety, probówki, szalki, kapsle, itd.) dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Nie wpisanie informacji w kolumnie „Produkt oferowany” będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
4. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:
 opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
5. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań.

Słownik CPV: