ZP.36.2018

Nr referencyjny: 
ZP.36.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-29 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla policjantów i pracowników Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019
Opis przedmiotu zamówienia: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ochronnych na potrzeby Policji woj. małopolskiego w postaci: fartuchów, kombinezonów ochronnych, rękawiczek, masek, półmasek, ochraniaczy itp.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 3 do umowy – formularzu cenowym.
  4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i produktów mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ. Nie wpisanie tekstu w kolumnach „Producent” lub „Nr katalogowy” będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy.
  5. Wykonawca oferujący materiały równoważne do wskazanych w załączniku nr 2, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnych dla produktów równoważnych wg Załącznika nr 2 do SIWZ ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki.
  6. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109).
  7. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment określona została w załączniku nr 2 do SIWZ.
Załączniki: 
17-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
20-04-2018
22-05-2018