ZP.47.2017

Nr referencyjny: 
ZP.47.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-09-18 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Policji województwa małopolskiego
Opis przedmiotu zamówienia: 

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert. nowy termin to: 18.09.2017 r. godz. 12:00.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji oraz naprawach urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ, w którym:

1)    określone zostały zadania, na jakie podzielono zamówienie;

2)    podano dane dotyczące lokalizacji oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych dla danego zadania;

3)    określono daty i częstotliwość realizacji poszczególnych zadań.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w stosunku do ilości usług określonych w SIWZ w przypadkach, gdyby odbiegały one od faktycznych potrzeb Policji w tym zakresie.
 2. W ramachzamówionej usługi konserwacji urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności określonych w załączniku nr 11 do SIWZ.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia bezawaryjnej pracy urządzeń w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego. W ramach tych usług Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o uszkodzeniach przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz realizował naprawy na zasadach określonych w Projekcie umowy.
 4. Zamawiający wymaga, aby:
  1. Czas wykonania usługi konserwacji nie przekroczył 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności wykonania konserwacji – dla urządzeń zlokalizowanych w każdym z obiektów
  2. Czas interwencji pogotowia technicznego Wykonawcy, po otrzymaniu zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego wynosił do 8 godzin od chwili zgłoszenia
 5. Wykonawca zagwarantuje wykonanie naprawy przy użyciu części najwyższej jakości, gwarantujących prawidłową pracę urządzeń.
 6. Wykonawca udzieli gwarancji na części, materiały i usługi świadczone w ramach realizacji umowy na okres 12 miesięcy, jednak nie krócej niż zakłada to gwarancja producenta.
 7. Wykonawca przejmie na siebie rolę gwaranta wszystkich urządzeń na gwarancji z odpłatnym serwisowaniem.
 8. Za wszystkie ubytki gazów z układów chłodzenia będzie pobierana od wykonawcy opłata na poczet ochrony środowiska wg stawek obowiązujących w danym roku kalendarzowym.
 9. Wykonawca raz do roku w ustawowym terminie dokona pomiaru ilości czynnika w urządzeniach zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 3 kg, dokona wpisu w karcie urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia z rejestratorem CRO za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 10. UWAGA! Urządzenia, którym w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą wygaśnie gwarancja, zostaną objęte przez Wykonawcę usługami konserwacji oraz napraw od momentu zakończenia terminu gwarancji.
 11. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.07.2020 r.
 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na dowolną ilość zadań.
 13. Zamówienie zostało podzielone na 21 części ze względu na właściwość terytorialną poszczególnych jednostek Policji woj. małopolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 

 

 

Załączniki: 
04-09-2017
04-09-2017
07-09-2017
07-09-2017
12-09-2017
12-09-2017
12-09-2017
12-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
Słownik CPV: