ZP.51.2017

Nr referencyjny: 
ZP.51.2017
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2017-10-25 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018 – 2019
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby Policji garnizonu małopolskiego w latach 2018-2019.
2.    Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Załącznik ten jest równocześnie formularzem cenowym.    
3.    Miejscem dostaw są magazyny Zamawiającego zlokalizowane na terenie Krakowa:
1)    magazyn KWP w Krakowie – ul. Mogilska 109
2)    magazyn KMP w Krakowie – ul. Siemiradzkiego 24.
4.    Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, licząc od daty danej dostawy, ale nie krótszej niż gwarancja producenta.
5.    Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert Wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.
6.    Termin wykonania zamówienia:
1)    Umowa ramowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia ale nie wcześniej niż od 2 styczna 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
2)    Terminy realizacji zamówień cząstkowych:
a) do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia;
b) do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostawy.

Załączniki: 
13-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017
15-09-2017