ZP.67.2018

Nr referencyjny: 
ZP.67.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-05-22 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, badawczego oraz medycznego użytkowanego przez komórki i jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2018r
Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Przegląd urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 i 2 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

 2. Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.

 3. W przypadku konieczności przesłania urządzenia do przeglądu i konserwacji lub naprawy do siedziby Wykonawcy koszt przesyłki (w obie strony) wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.

 4. Koszt wymienianych elementów eksploatacyjnych oraz koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

 5. Materiały, części niezbędne do wykonania przeglądów i konserwacji zapewnia Wykonawca. Wykonawca zagwarantuje wykonanie przeglądów przy użyciu oryginalnych, nowych materiałów, części.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na części, materiały i usługi świadczone w ramach zawartej umowy na okres min. 3 miesięcy, jednak nie krócej niż gwarancja producenta.
 2. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia w obrębie poszczególnych zadaniach.
 3. Jeżeli w trakcie wykonania usług przeglądu i konserwacji okaże się, że wystąpi konieczność wykonania naprawy urządzeń, usługi naprawy zostaną wykonane na podstawie odrębnego zlecenia. Wykonawca dokończy rozpoczętą usługę przeglądu i konserwacji po wykonanej naprawie bez doliczania dodatkowych kosztów dojazdu. Termin wykonania usługi przeglądu i konserwacji automatycznie wydłuża się o czas konieczny do wykonania naprawy.
 4. Jeżeli przed planowanym terminem przeglądu i konserwacji wystąpi konieczność wykonania naprawy urządzeń kończącej się przeglądem serwisowym, usługi naprawy zostaną wykonane na podstawie odrębnego zlecenia, a ustalony termin przeglądu serwisowego automatycznie ulega zmianie.
 5. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.
 1. Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 14 kalendarzowych dni od daty przesłania zlecenia.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia raportów serwisowych zawierających spis wykonanych czynności oraz ewentualnych zaleceń.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu wymienionych części lub materiałów po wymianie przez Wykonawcę.
Słownik CPV: