ZP.75.2018

Nr referencyjny: 
ZP.75.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-11 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji województwa małopolskiego
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego dla obiektów jednostek Policji woj. małopolskiego w podziale na 5 zadań. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami), i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2. Parametry jakościowe energii elektrycznej regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.207 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz. U. z 2007 nr 93 poz. 623, z późniejszymi zmianami) oraz aktualne Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD
3. Dostawy energii elektrycznej będą świadczone do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ określa m.in. nazwę i adres obiektów do których będzie dostarczana energia elektryczna, nr identyfikacyjny ENID, grupę taryfową, moc umowną, przewidywane zużycie energii w okresie 48 miesięcy.
4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia wg zasad określonych w rozdziale VI SIWZ.
Łączny prognozowany wolumen – w okresie 48 miesięcy – wynosi 42 540 358 kWh do 140 punktów poboru (PPE) w tym dla:
1) zadania nr 1 wolumen: 23 323 713 kWh do 54 punktów poboru PPE;
2) zadania nr 2 wolumen: 3 396 223 kWh do 24 punktów poboru PPE;
3) zadania nr 3 wolumen: 6 865 245 kWh do 21 punktów poboru PPE;
4) zadania nr 4 wolumen: 3 667 328 kWh do 19 punktów poboru PPE;
5) zadania nr 5 wolumen: 5 287 849 kWh do 22 punktów poboru PPE.

5. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości w okresie trwania umowy.
6. Zmniejszenie ilości energii nie pociąga dla Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
7. Zwiększenie zużycia energii elektrycznej ponad prognozowaną ilość będzie wymagało aneksowania umowy
8. Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ, są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia: realizacja ciągła przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia ustalonego pomiędzy stronami a określonego w zawartej umowie. Przewidywany termin, od którego będą obowiązywać nowo zawarte umowy to: 01 sierpnia 2018 r.
10. Energia elektryczna będzie dostarczana do punktów odbioru w ramach każdego zadania wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do SIWZ.
11. Okresy rozliczeniowe wynikają z Taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Rozdziale XXI – „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej.
12. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego zużycia energii w okresie 4 lat, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru (w ramach poszczególnych zadań) zostały określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
13. Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do:
1) Przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
2) Reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy,
3) Rozwiązania obowiązujących obecnie umów rezerwowych na sprzedaż energii
14. Dane dotyczące obecnych sprzedawców energii elektrycznej, w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru, zostały określone w załączniku Nr 1 do SIWZ.
15. Dla większości PPE Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja S.A. Wyjątkiem są PPE w KPP Miechów i jednostkach podległych tj. PP Racławice i PP Książ Wielki, gdzie operatorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
16. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie określonym przez Zamawiającego jest skuteczne rozwiązanie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
17. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy, zużywana będzie na potrzeby Zamawiającego (odbiorcy końcowego), co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.

CPV: 09310000-5

Słownik CPV: