ZP.77.2018

Nr referencyjny: 
ZP.77.2018
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2018-07-26 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Realizacja robót remontowych pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109
Opis przedmiotu zamówienia: 

1.    Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 pod potrzeby mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego K KWP w Krakowie”.
1.1.    Ogólny zakres prac demontażowych.
    demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z osprzętem;
    demontaż istniejącego rurażu wody i kanalizacji wraz z osprzętem;
    częściowy demontaż instalacji elektrycznej wraz osprzętem;
    skucie tynków (wg potrzeby);
    likwidacja istniejącego kanału;
    rozbiórka istniejącego wykończenia posadzki z gresu technicznego oraz posadzki betonowej;
    demontaż dwuskrzydłowych drzwi – 2 sztuki; jednoskrzydłowych – 1 szt.
    demontaż dygestorium w pomieszczeniu warsztatu.
    wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych;
1.2.    Opis zakresu prac remontowych i standardu wykończenia pomieszczeń.
1)    Drzwi
    montaż drzwi drewnianych płytowych – szer. 90 cm 1 szt., drzwi aluminiowych przesuwnych – 1 szt.; drzwi  dwuskrzydłowych w miejscu zdemontowanych drzwi dwuskrzydłowych (przejście pomiędzy boksami garażowymi) – 1 szt. EI-30;
    drzwi bez progów (jeżeli będzie to technicznie możliwe).
2)    Garaż oznaczony na rzucie jako nr 1
    zasypanie istniejącego kanału;
    wykonanie właściwego fundamentu/płyty pod podnośnik samochodowy (w załączeniu do opracowania informacja od producenta podnośnika);
    wykonanie warstw posadzki: podbudowy z ubitego piasku gr 10 cm, chudego betonu gr. 5 cm, styropianu EPS FS20 gr. 5 cm ułożonego na folii budowlanej, podkładu betonowego kl.C20/25 gr. 5 cm z domieszkami przeciwskurczowymi wykonanym ze spadkiem w kierunku odpływu liniowego, posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej (forma spustów posadzkowych i materiał wykonania dostosowane do funkcji pomieszczenia) ;
    uzupełnienie ubytków ścian;
    obudowa z płyt g-k istniejących pod stropem rur c.o. i przewodów elektr. (przebieg rur w poprzek garażu) wraz z wykonaniem w obudowie rewizji
    przygotowanie ścian pod powłoki malarskie, w tym wykonanie gładzi;
    malowanie ścian emulsją w kolorze jasnym;
    ułożenie płytek ściennych gresowych do wysokości 200 cm;
    oklejenie okien czarną folią;
    montaż progu - najazdowego, aluminiowego lub ze stali nierdzewnej - w miejscu bramy wjazdowej do garażu (próg z atestem) wysokość montażu progu dostosowana do wysokości nowej posadzki w garażu i umożliwiająca swobodny wjazd lub wtoczenie pojazdu;
    montaż aluminiowych drzwi przesuwnych w miejsce dwuskrzydłowych rozwieralnych (kierunek przesuwu drzwi jak zaznaczony na załącznikach graficznych);
    wykonanie fundamentu pod podnośnik samochodowy (wg załączonej specyfikacji podnośnika);
    montaż odpływu liniowego na całą szerokość boksu
    montaż blatu kuchennego szerokości 60 cm dochodzącego do zlewozmywaka ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej)
    wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan wraz z osprzętem.
3)    Garaż oznaczony na rzucie jako nr 2
    uzupełnienie ubytków ścian;
    przygotowanie ścian i sufitu pod powłoki malarskie, w tym wykonanie gładzi;
    malowanie ścian i sufitu emulsją w kolorze jasnym;
    ułożenie płytek ściennych gresowych do wysokości 200 cm;
    montaż progu - najazdowego, stalowego - w miejscu bramy wjazdowej do garażu (próg z atestem);
    wykonanie warstw posadzki: podbudowy z ubitego piasku gr 10 cm, chudego betonu gr. 5 cm, styropianu EPS FS20 gr. 5 cm ułożonego na folii budowlanej, podkładu betonowego kl.C20/25 gr. 5 cm z domieszkami przeciwskurczowymi wykonanym ze spadkiem w kierunku odpływu liniowego, posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej (forma spustów posadzkowych i materiał wykonania dostosowane do funkcji pomieszczenia);
    montaż odpływu liniowego na całą szerokość boksu
    wymiana drzwi dwuskrzydłowych na drzwi o tym samym rozmiarze EI30, aluminiowe z zamkiem i samozamykaczem.
    wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan wraz z osprzętem.
4)    Warsztat oznaczony na rzucie jako nr 3
    demontaż dygestorium
    uzupełnienie ubytków ścian;
    przygotowanie ścian i sufitu pod powłoki malarskie, w tym wykonanie gładzi ścian;
    malowanie ścian i sufitu emulsją w kolorze jasnym;
    wykonanie warstw posadzki: podbudowy z ubitego piasku gr 10 cm, chudego betonu gr. 5 cm, styropianu EPS FS20 gr. 5 cm ułożonego na folii budowlanej, podkładu betonowego kl.C20/25 gr. 5 cm z domieszkami przeciwskurczowymi wykonanym ze spadkami, posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej (forma spustów posadzkowych i materiał wykonania dostosowane do funkcji pomieszczenia);
    montaż drzwi szer. 90 cm
    wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan wraz z osprzętem.
Posadzka we wszystkich remontowanych pomieszczeniach wykonana z utrzymaniem jednego poziomu.
2.    Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ.
4.    Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
5.    Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ