ZP.77.2019

Nr referencyjny: 
ZP.77.2019
Typ zamówienia: 
Termin składania ofert: 
2019-09-26 12:00
Przedmiot zamówienia: 
Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Skale, ul. Langiewicza 6, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”,
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Skale, ul. Langiewicza 6 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) termomodernizację budynku administracyjnego, w tym: - ocieplenie ścian zewnętrznych (w tym m.in.: wykonanie zewnętrznej warstwy ociepleniowej, wykonanie tynków zewnętrznych, wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i montaż klimatyzatora wraz z przedłużeniem podejść i konstrukcji wsporczej) - ocieplenie stropu - wymiana instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami i armaturą 2) roboty towarzyszące: - ocieplenie ścian fundamentowych, - ocieplenie kominów, - wymiana 1 szt. drzwi wewnętrznych, - wymiana instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym, - wyposażenie istniejącej instalacji elektrycznej w ochronę przepięciową, - pokrycie daszku nad wejściem, - malowanie istniejących bram garażowych i drzwi zewnętrznych pełnych, - wymiana jednej bramy garażowej na okno z nawiewnikami, - wymiana jednego okna, - montaż dwóch szt. drzwi wewnętrznych EI 60, - montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia biurowego z futryną, progiem i okuciami, - wymiana 6 szt. istniejących lamp oświetleniowych zewnętrznych, - wykonanie opaski z płyt betonowych wokół budynku o szerokości 0,5m - wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej od rury spustowej do studzienki kanalizacyjnej wraz z wymianą studzienki na nową, - montaż grzejnika, - montaż wentylatora wyciągowego, - uzupełnienie tynków, - gładź gipsowa na ścianach, - instalacja elektryczna w pomieszczeniu remontowanym (lampy, wyłączniki, gniazdka, gniazdka telefoniczne i komputerowe itp.) - zabudowa sufitu płytami gipsowo-kartonowymi – płyta ognioodporna, - posadzka z płytek gresowych, - malowanie pomieszczeń, - okładziny schodów wew. i zew. (fuga epoksydowa) płytkami gresowymi R12, - montaż poręczy przy schodach wewnętrznych malowanej proszkowo, - malowanie lub wymiana na nowe barierek zewnętrznych, - wymiana 2 hydrantów wewn. na hydranty fi 25 z półsztywnym wężem wraz ze skrzynkami i wykończeniem wokół skrzynek - wymiana rur stalowych instalacji hydrantowej wraz z zabudową zaworu pierwszeństwa, - wymiana rynien i rur na daszku, - wymiana domofonu przy bramce wejściowej. Zamawiający wymaga, aby stolarka okienna w ścianach zewnętrznych spełniała warunek: współczynnik przenikania ciepła mniejszy bądź równy 0,9 W/(m2*K). Zamawiający wymaga, aby stolarka drzwiowa w ścianach zewnętrznych spełniała warunek: współczynnik przenikania ciepła mniejszy bądź równy 1,3 W/(m2*K). Zamawiający wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne i strop był zgodny z obowiązującymi WT tzn. grubość izolacji termicznej ścian musi wynosić 17cm (dla λ=0,040 W/m2*K) oraz grubość granulatu z wełny mineralnej musi wynosić 24cm (dla λ=0,042 W/m2*K). 3. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy: Po wykonanych pracach termomodernizacyjnych budynku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w ilości 2 egzemplarzy. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Sporządzenie audytu ex-post po zrealizowaniu robót termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi POIiŚ 2014 – 2020 tj. z Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1, stanowiący załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015, dostępny na stronie internetowej: https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-w.... Audyt ex – post, zgodnie z wytycznymi POIiŚ, należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu robót termomodernizacyjnych lecz nie później niż w terminie do dnia 05.12.2019 r. 2) Wykonanie i umieszczenie w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych na terenie realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna służy promocji projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”– zgodnie z wytycznymi dla projektów, dla których umowa była podpisana do 31.12.2017 zawartymi na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasad..., umieszczonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.” Tablicę o wymiarach 80x120 cm należy wykonać z trwałych materiałów. Informacje zawarte na tablicy mają być czytelne 10 lat od zakończenia inwestycji – tak, aby tablica mogła zostać wykorzystana jako tablica pamiątkowa. Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z kartą wizualizacyjną dla Programu Infrastruktura i Środowisko, stanowiącą załącznik nr 5 do „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. umieszczoną na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf 4. Zamówienie współfinansowane jest częściowo ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej dla weryfikacji faktycznego zakresu prac. 7. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 8. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. 9. Uwaga! Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 10.Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji robót budowlanych (termomodernizacyjnych i towarzyszących): do dnia 29.11.2019 r. Wymagany termin realizacji audytu: niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż w terminie do dnia 05.12.2019 r.